Advertisement

SHARE

คณะแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ร่วมอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 จัดกรมการแพทย์ระหว่างวันที่ 29-30 เม.ย. 2562 เนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับกัญชา อาทิ สารสำคัญในกัญชา  การออกฤทธิ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์กัญชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องการนำไปใช้ประโยชน์ และข้อพึงระวังของการใช้กัญชา

วัน 29 เม.ย. 2562  นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรม “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากร
ทางการแพทย์” ว่า ปัจจุบันพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 ก.พ.ที่ผ่านมา สาระสำคัญ คือ กัญชายังคงจัดเป็นยาเสพติดประเภท 5 แต่คลายล็อกให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้

กรมการแพทย์โดยสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงได้จัดอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2562 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรจากโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 200 คน มีความรู้ความเข้าใจในการนำผลิตภัณฑ์จากกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้หลังการอบรมจะได้รับใบประกาศรับรองจากกรมการแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการเป็นผู้สั่งใช้ – จ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

กลุ่มบุคลากรที่เข้าอบรมตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ 1.แพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2.ทันตแพทย์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม 3.เภสัชกร ที่มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับวิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งนี้ กรมการแพทย์จะดำเนินการจัดอบรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งรุ่นต่อไป (รุ่นที่ 2) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590- 6245

สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความประสงค์ให้คณะกรรมการพิจารณาและรับรองหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง สามารถดูรายละเอียดได้ที่  http://www.dms.moph.go.th

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...