Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – กรมบังคับคดีเปิดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภทอากาศยาน เครื่องบินแอร์บัส นัดที่ 3 โดยมีผู้สนใจจำนวนมาก แต่ยังไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลสู้ราคา โดยราคาจะคงที่ 70% ไปจนถึงนัดที่ 6

วันนี้ (18 ตุลาคม 2560) เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมบังคับคดีเปิดการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ผบ.4820/2557 ประเภทอากาศยาน AIRBUS  COMPANY 1, Round – point Maurice Bellonte, Blagnac – FRANCE A310 – 222 สัญชาติและเครื่องหมายทะเบียน HS – PCC หมายเลขชุดของอากาศยาน 419 จำนวน 1 ลำ นัดที่ 3 ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 80% ของราคาที่กำหนด โดยราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นจำนวน 24 ล้านบาท ณ หลุมจอดที่ 104 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายศรัณย์ ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ไปร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในงาน

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู้ราคาและขอเข้าชมทรัพย์จะต้องติดต่อสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและภาพถ่าย ก่อนวันขายทอดตลาดแต่ละนัด ไม่น้อยกว่า 7 วัน เนื่องจากพื้นที่จอดอากาศยานเป็นพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ

และผู้ที่ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการเข้าสู้ราคาต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับเงิน หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารโดยไม่มีเงื่อนไข หรือใช้วิธีทำรายการผ่านระบบ EDC (Electronic Data Capture) เป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท

สำหรับผู้ที่ประมูลทรัพย์ได้จะต้องชำระค่าบริการที่เกี่ยวกับอากาศยาน ต่อบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดยมียอดค่าใช้จ่าย ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นเงินจำนวน 4,716,066.09 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าจนกว่าจะทำการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง คิดเป็นรายวัน วันละ 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เนื่องจากเป็นทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ และใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาทรัพย์ที่เป็นการเฉพาะ ส่วนผู้ที่เข้าสู้ราคาที่ประมูลซื้อทรัพย์ไม่ได้ สามารถขอรับเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คที่วางเป็นหลักประกันไว้รับคืนได้ทันที ​โดยการขายทอดตลาดอากาศยานมีกำหนดขายทั้งสิ้นจำนวน 6 นัด และในวันนี้เป็นนัดที่ 3

โดยผลการขายทอดตลาดอากาศยานในวันนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์การขายทอดตลาดอากาศยาน แต่ยังไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลสู้ราคา ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์ในนัดที่ 4 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 70% และราคาจะคงที่ 70% ไปจนถึงนัดที่ 6

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...