Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการ ระดับซี 10 กระทรวงเกษตรฯ 8 ตำแหน่ง ให้ สุรจิตต์ อินทรชิต ขึ้นรองปลัดฯ มีผล 1 ต.ค.นี้

วันที่ 12 ก.ย.2561 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง และให้ผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

 1. นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง
 2. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง
 3. นายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง
 4. น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 5. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 6. น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
 7. น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 8. น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งตามที่สำนักงบประมาณเสนอ นายสมชาย ลักขณานุรักษ์ ที่ปรึกษาสำนักงบฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบฯ นางพิมพร โอวาสิทธิ์ ที่ปรึกษาสำนักงบฯ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบฯ สำนักนายกรัฐมนตรี และเห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง 4 ราย

1. นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นผู้ตรวจการกระทรวง
2. นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นผู้ตรวจการกระทรวง
3. น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง
4. นายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นผู้ตรวจการกระทรวง

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 ก.ย. 2561 สรุปสาระสำคัญดังนี้

กฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. ….
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ….
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการ รถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ….
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณพื้นที่ป่าแม่แจ่ม และป่าขุนแม่ลาย ในท้องที่ ตำบลปางหินฝน ตำบลช่างเคิ่ง ตำบลบ้านทับ ตำบลท่าผา ตำบลกองแขก อำเภอ แม่แจ่ม และตำบลบ่อหลวง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. (อุทยานแห่งชาติแม่โถ)
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงการขอ อนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. ….

เศรษฐกิจ- สังคม
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย
8. เรื่อง ขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้นแบบ Credit Line ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9. เรื่อง ขออนุมัติโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมายุ 60 พรรษา
10. เรื่อง ขอยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการนำเงินนอกงบประมาณไปใช้ ในการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน
11. เรื่อง ขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จำนวน 2 ชุด
12. เรื่อง การทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62
13. เรื่อง การขอรับเงินจัดสรรเป็นทุนประเดิมและเงินอุดหนุนให้แก่กองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปีงบประมาณ 2561
14. เรื่อง รายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบาย กำลังคนภาครัฐเกี่ยวกับมาตรการด้านกำลังคนภาครัฐ

ต่างประเทศ
15. เรื่อง การเพิ่มทุนแบบสามัญและเฉพาะเจาะจงของกลุ่มธนาคารโลก ปี 2561
16. เรื่อง การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งประชาชาติเกี่ยวกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
17. เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญาคำมั่นร่วมกันเกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ของสหประชาชาติ (Declaration of Shared Commitments on UN Peacekeeping Operations)
18. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทำโครงการและลงนามหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ กับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO)
19. เรื่อง ร่างสัญญาประธานในการจ้างธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย
20. เรื่อง การขอรับจัดสรรงบเงินอุดหนุนแก่มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation)
21. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1
22. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73
23. เรื่อง การรับรองร่างแนวปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายโลกที่ปราศจากการก่อการร้าย (Code of Conduct: Towards Achieving a World Free of Terrorism)

แต่งตั้ง
24. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
25. เรื่อง การแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) (สำนักนายกรัฐมนตรี)
26. เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 218/2561 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและ มอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
27. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (สำนักนายกรัฐมนตรี)
28. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
29. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
30. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
31. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
32. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
33. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง)

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า