Advertisement

SHARE

สรุปข่าวการประชุม ครม. มีมติเห็นสาระสำคัญด้านต่างๆรวม 9 เรื่อง อาทิ เห็นชอบให้ตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ  อนุมัติใช้งบกลาง เงินสำรองจ่ายฉุกเฉิน ในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

วันที่ 5 มิ.ย. 2561 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.บ.องค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ โดยรัฐธรรมนูญ ม.46 บัญญัติเกี่ยวกับการรับรองสิทธิของผู้บริโภค ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) เสนอระบุว่า ผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง โดยบุคคลมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบัน หากมีเพียง สคบ.ทำหน้าที่เพียงหน่วยงานเดียว อาจส่งผลให้การทำงานไม่ทั่วถึง เพราะปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นอย่างมากมาย โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดตั้ง ในส่วนของอำนาจการเป็นตัวแทนของผู้บริโภค และการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐให้เป็นไปตามตามที่กฎหมายบัญญัติ

มีสาระสำคัญได้แก่ การแบ่งพื้นที่ในประเทศไทยออกเป็น 10 พื้นที่ โดยกรุงเทพมหานครนับเป็นหนึ่งพื้นที่ โดยคณะกรรมการจะเลือกตัวแทนจากชมรมต่างๆทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 10 ราย สำหรับดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีก 9 ราย ได้แก่ ด้านการขนส่ง ด้านการเงิน ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย ด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านบริการสุขภาพ ด้านสินค้าและบริการทั่วไป ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ด้านบริการสาธารณะ และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพ.ร.บ.นี้ ซึ่งครอบคลุมทุกเรื่องในการใช้ชีวิตประจำวัน

คณะกรรมการทั้ง 19 คนจะเป็นตัวแทนของผู้บริโภคโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐ และเอกชน ในการประสานนโยบายสำหรับคุ้มครองผู้บริโภค เฝ้าระวังสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งปัญหาสินค้า ข่าวสาร การเตือนภัย สินค้าหรือบริการที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และเกิดความเสียหายกับผู้บริโภค ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสามารถทำหน้าที่ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหรือองค์กรของผู้บริโภคที่ถูกฟ้องจากการใช้สิทธิแทนผู้บริโภคอีกด้วย โดยจัดตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ

นอกจากนี้ ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ การใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำนวน 1,571 ล้านบาท อุดหนุนเฉพาะกิจในโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากเมื่อปี 2558 รัฐบาลมีโครงการอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่พ่อแม่ยากจน โดยเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2559 จะได้รับเงินช่วยเหลือในฐานะเด็กแรกเกิดจำนวน 400 บาท ก่อนจะมีการขยายอายุของเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือจาก อายุ 1 ปี เป็นตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุไม่เกิน 3 ปี พร้อมขยายวงเงินจาก 400 บาท เป็น 600 บาท ก่อน ครม.ให้ความเห็นชอบเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดที่ระบุว่า แรงงานที่อยู่ในประกันสังคม แต่เดิมไม่เคยได้สิทธิดังกล่าว แต่ขณะนี้ แรงงานที่มีชื่ออยู่ในประกันสังคมและเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย สามารถได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่าเลี้ยงดูเด็กด้วย ทำให้มีเงินใช้ในโครงการนี้ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าว 1437 ล้านบาท

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย

ด้านกฎหมาย
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ….
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและ ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 454) พ.ศ. 2549
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522

ด้านเศรษฐกิจ- สังคม
4. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแก้ไขสัญญาให้ผู้ประกอบการครัวการบิน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิให้บริการครัวการบิน แก่สายการบินที่เปิดให้บริการเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานแห่งอื่นนอกเหนือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5. เรื่อง โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ระยะที่ 3
6. เรื่อง ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการ จ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
7. เรื่อง การปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

ด้านต่างประเทศ
8. เรื่อง การประชุมผุ้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy:ACMECS) ครั้งที่ 8
9. เรื่อง การจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง สาธารณรัฐลัตเวีย ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทาง ทูตและราชการ

 

อ่าน สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 มิถุนายน 2561

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...