Advertisement

SHARE

ครม.ไฟเขียวอนุญาตให้ กกต.เชื่อมโยง ข้อมูลภาพใบหน้าของประชาชน ตามมาตร 15 พรบ.การทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534 สะกัดทุจริตเลือกตั้ง

วันที่ 24 ต.ค. 2561 พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เสนอ ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้ กกต.เชื่อมโยง ข้อมูลในทะเบียนอื่นๆ ตามมาตรา 15 ของ พรบ.การทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534

เนื่องจากที่ผ่านมามีการเชื่อมโยงข้อมูล ากระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ กับกระทรวงมหาดไทย ตามแต่กรณีในส่วนของ กกต.นั้น มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนบ้าน ทะเบียนการเกิด ทะเบียนการตาย ทะเบียนประวัติ แต่ไม่รวมถึงภาพใบหน้าของประชาชน กกต.จึงขออนุญาตเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนนี้

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้ ปัญหาที่กกต.พบบ่อยในอดีต คือ กรณีทุจริตการเลือกตั้ง โดยการซื้อเสียงแลกกับบัตรประชาชนให้พรรคพวกเป็นคนกา หรือ กรณีเปลี่ยนรูประจำบัตร หรือ ทำตำหนิรูปบนบัตรให้เห็นไม่ชัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้ กลไกนี้จึงเป็นอีกทางในการป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้ง

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...