Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ –ทีมโฆษก คสช. ชี้แจงเหตุผล ออกคำสั่งปลดล็อคพรรคการเมือง แบ่งเป็น 4 ห้วงระยะเวลา คาดปลดล็อคใหญ่พรรคการเมืองหลัง 1 เม.ย. นี้

วันที่ 24 ธ.ค. 2560 พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ทีมโฆษก คสช. ชี้แจงสารสำคัญแลเหตุผลการออกคำสั่ง คสช.ที่ 53/ 2560 เรื่องการดำเนินการ ตามกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำหรับสาระสำคัญของคำสั่งได้ระบุถึงการผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรม ให้พรรคการเมืองทั้งพรรคเดิมและพรรคที่จะจัดตั้งใหม่ แบ่งเป็น 4 ห้วงระยะเวลา คือ 1. ตั้งแต่ออกคำสั่งฉบับนี้ จนถึง 1มี.ค.2561, 2. ตั้งแต่ 1 มี.ค.2561 จนถึง 1 เม.ย.2561, 3.ตั้งแต่ 1 เม.ย.2561 จะเป็นการปลดล็อคใหญ่ และ 4 .การปลดล้อค ด้วยการยกเลิกคำสั่งและประกาศ คสช.ฉบับที่เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งโดยเสรี

ทั้งนี้ กิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ในแต่ละห้วงเวลา เช่น การจัดทำทะเบียน การตรวจสอบสมาชิกใหม่ การแสดงตน รวมถึงการบริจาคเงิน อาจมีบุคคลหลายกลุ่ม หลายฝ่ายได้ออกมาแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ คสช.มีเจตนาเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ในกระบวนการอย่างแท้จริง ทั้งในการแสดงตัวตน แสดงการบริจาคเงินให้ชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนส่วนหนึ่งก็ไม่ได้บริจาคเงิน ไม่ได้แสดงตนด้วยตัวเองในเมื่อนักการเมืองต้องการจะช่วยปฏิรูปประชาธิปไตยทำให้เกิดความโปร่งใสจริง ก็น่าจะยอมรับได้ หากอ้างว่าทำให้เกิดความยุ่งยาก อาจจะทำให้ สังคมผิดหวัง

ก่อนที่จะมีคำสั่งนี้ คสช.ได้รับคำร้อง การให้ความเห็น การเสนอแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปได้ การพิจารณาข้อกฏหมาย และผลกระทบต่างๆ รวมทั้งการประเมินสถานการณ์ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมทั้งนโยบายต่างๆ อย่างรอบด้าน ควบคู่ไปกับ โรดแมปที่นำไปสู่การเลือกตั้ง จึงจำเป็นต้องกำหนด เงื่อนไขเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ ความมั่นคงของประเทศ ให้เกิดเสถียรภาพ มากที่สุด จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งดังกล่าว และเรียนชี้แจงมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าว ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งทุกฝ่ายสามารถ อ่านรายละเอียดได้

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...