Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – บอร์ดทอท. มีมติเห็นชอบแผนปรับปรุง สนามบิน 3 แห่ง แก้ปัญหาความแออัด เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ใช้งบเกือบ 5 หมื่นล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง (ปี 2561 – 2567) ระยะที่ 3 วงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท, ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ( ปี 2561-2565 ) ระยะที่ 1 วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (ปี 2561 – 2565) ระยะที่ 1 วงเงิน 4.4 พันล้านบาท รวม 3 ท่าอากาศยาน เป็นวงเงินประมาณ 4.94 หมื่นล้านบาท

โดยเป็นแผนใหม่นี้ปรับปรุงจากแผนเดิมที่ปรับระยะเวลาให้สั้นลง เพื่อแก้ปัญหาความแออัดและเพิ่มสามารถรองรับการให้บริการได้มากขึ้น

ผู้โดยสารภายในห้องโถงขาออก ชั้น3 ท่าอากาศยานดอนเมือง

ในส่วนของ สนามบินดอนเมือง แผนเดิมจะพัฒนาอาคารภายในประเทศหลังเก่าที่ปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2549 มาใช้เป็นอาคาร 3 รองรับเที่ยวบินภายในประเทศ เปลี่ยนเป็นรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศแทน เนื่องจากเที่ยวบิน และผู้โดยสารระหว่างประเทศ สูงกว่าภายในประเทศ โดยอาคารหลังเก่า จากเดิมจะทาสี เปลี่ยนเป็นทุบทิ้งสร้างใหม่ เพราะโครงสร้างเก่า และแออัดมาก คาดว่า จะใช้เวลาสร้างอาคารใหม่2 ปี จะเปิดให้บริการ ปี 2564 รองรับผู้โดยสารประมาณ 40 ล้านคนต่อปี จากที่ปัจจุบันรองรับได้ 30 ล้านคนต่อปี

 

ขอบคุณภาพ AOT Official

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...