Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – คลอดแล้วข้อบังคับจริยธรรม “สนช. – กรรมาธิการ” เบียดบังเวลาราชการไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือผู้อื่น

วันนี้ (6 มี.ค. 61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ “ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และกรรมาธิการ (กมธ.) พ.ศ. 2561” ประกอบด้วย 2 หมวด ได้แก่ หมวด 1 จริยธรรม และหมวด 2 การส่งเสริมและควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม ข้อสำคัญๆ มีดังนี้

โดยหมวด 1 ส่วนที่ 2 จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ 19 ไม่ปล่อยปละละเลย หรือยินยอมให้บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่อยู่ในกำกับดูแล หรือความรับผิดชอบของตน เรียก รับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่กรณี หรือจากบุคคลอื่นใดในประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ส่วนที่ 3 จริยธรรมทั่วไป

  • ข้อ 23 อุทิศเวลาแก่ทางราชการไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
  • ข้อ 24 ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง โปร่งใส ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  • ข้อ 25 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จําเป็น

ส่วน หมวด 2 การส่งเสริมและควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม ให้มี “คณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” มีรองประธาน สนช. ที่ประธานสนช.มอบหมายเป็น ประธานคณะกรรมการฯ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วให้รายงานต่อ สนช. เพื่อประชุมลับ ในกรณีที่ สนช.มีมติว่า เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ สนช. มีมติว่ากล่าวตักเตือน หรือตำหนิ หรือประณามให้เป็นที่ประจักษ์

ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวลงนาม โดย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...