Advertisement

SHARE

ขอบคุณภาพจาก suvarnabhumiairport

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ กำหนดอัตราค่าบริการรถรับจ้างไม่เกิน 7 คน โดย 2 กิโลเมตรแรก 150 บาท กิโลเมตรต่อๆ ไป 12 – 16 บาท เรียกจากสนามบินเก็บเพิ่มได้ไม่เกิน 100 บาท เรียกผ่านศูนย์บริการ – อิเล็กทรอนิกส์เรียกเก็บเพิ่มได้ไม่เกิน 50 บาท 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม  เรื่อง กําหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่น สําหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ พ.ศ. 2560 ดังนี้

โดยที่กระทรวงคมนาคมกําหนดให้มีรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ ขึ้นอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีมาตรฐานการให้บริการและความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนายกระดับ คุณภาพการให้บริการและเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์รับจ้างให้กับประชาชน ดังนั้น เพื่อให้มีอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นสําหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดค แบบพิเศษ อาศัยอํานาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการขอรับ ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ให้กําหนด ดังนี้

(1) ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก 150 บาท

(2) ระยะทางเกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 12 – 16 บาท

(3) กรณีรถไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัตรานาทีละ 6 บาท

ข้อ 2 ค่าบริการอื่น ให้กําหนดเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารตามข้อ 1 ดังนี้

(1) กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บเพิ่ม อีกไม่เกิน 50 บาท

(2) กรณีการจ้างจากท่าอากาศยาน โดยรถยนต์รับจ้างแบบพิเศษนั้นจอดรอคนโดยสาร ณ จุดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เรียกเก็บเพิ่มอีกไม่เกิน 100 บาท

(3) กรณีการจ้าง โดยการจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ให้เรียกเก็บเพิ่มอีกไม่เกิน 100 บาท

ข้อ 3 อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารตามข้อ 1 และอัตราค่าบริการอื่นตามข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ จะจัดเก็บในอัตราเท่าใด ต้องแจ้งให้กรมการขนส่งทางบกทราบก่อนล่วงหน้า 15 วันและให้จัดเก็บอัตราดังกล่าวเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 90 วัน

ข้อ 4 กรณีระยะทางที่โดยสารเกินกว่า 300 กิโลเมตรขึ้นไป ให้ใช้วิธีตกลงราคาก็ได้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

 

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...