Advertisement

SHARE

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ รับคำร้องของกกต. ที่ขอให้วินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติไว้พิจารณา เปิดโอกาสให้ “ผู้ถูกร้อง” ยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 7 วัน นัดพิจารณาครั้งแรก 27 ก.พ.นี้

วันที่ 14 ก.พ. เวลา 14.40 น. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ข่าวเนื้อหาระบุว่า “วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ (เรื่องพิจารณาที่ 1/2562)

ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2562 มาตรา 7 (13) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 แจ้งให้ผู้ร้องทราบ และส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่รับสำเนาคำร้อง มิฉะนั้นให้ถือว่า ไม่ติดใจยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา วิธีการส่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของศาลเป็นผู้ส่ง ณ ที่ทำการพรรคผู้ถูกร้อง หากไม่มีผู้รับให้ปิดหนังสือนำส่งและสำเนาคำร้องไว้ ณ ที่ทำการพรรคผู้ถูกร้อง และให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 5 ประกอบมาตรา 54 แล้ว

ศาลนัดพิจารณาครั้งต่อไป วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...