Advertisement

SHARE

คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอน “วิชากัญชาศาสตร์” เป็นครั้งแรกในไทย ถ่ายทอดเทคนิคครบวงจร ทั้งการปลูก ขยายพันธุ์ เน้นความรู้ทางการแพทย์ พร้อมมีทุนเรียนฟรีตลอด 4 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ การจัดการผลิตผลเกษตร ได้เปิดสอนรายวิชา “กัญชาศาสตร์” ที่เกี่ยวข้องกับ กัญชา จำนวน 4 รายวิชา คือ
1) กัญชาศาสตร์
2) เทคโนโลยีการผลิตกัญชาทางการแพทย์
3) เทคโนโลยีปรับปรุงพันธ์กัญชาทางการแพทย์
4) การปฏิบัติการปรับปรุงพันธ์กัญชาการการแพทย์

(ภาพประกอบเท่านั้น)

โดยจะมุ่งเน้นสอนเทคนิคการปลูก การขยายพันธุ์ ซึ่งการเรียนการสอนเน้นความรู้ไปทางการแพทย์ เทคโนโลยีการผลิตกัญชาทางการแพทย์แบบแม่นยำสูง การเลือกและการใช้อุปกรณ์ตรวจวัดที่เหมาะสม รูปแบบและวิธีการติดตั้งตัวตรวจวัด การเชื่อมต่อการใช้งานตัวตรวจวัดในลักษณะของเครือข่ายในสภาพแวดล้อมจริง

เพื่อควบคุมและจัดการฟาร์มกัญชาอัจฉริยะ เช่น ระบบให้น้ำและปุ๋ย ระบบตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนปิด เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีการเก็บรักษา ที่ตอบสนองอาชีพปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่กำลังมาแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค 62) ผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 3 โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
– สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าทั้งสายวิทย์-คณิต สายศิลป์ และ ปวช. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
– ปวส.ต่อยอดแนวใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

นอกจากนี้ ยังมีสิทธิ์ที่ได้รับทุนการศึกษา (เรียนฟรีตลอด 4 ปี) ทุนต้นกล้าเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศ โดยต้องมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้
1. เป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น จะศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อสามารถนำกลับไปร่วมพัฒนาอาชีพแกตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศชาติ
2. มีความประพฤติดีโดยได้รับการรับรองจากโรงเรียนหรือวิทยาลัย
3. เป็นบุตรหลาน และมีพื้นฐานด้านการเกษตร
4. มีแรงบันดาลใจรักด้านการเกษตรและ มีผลงานหรือรางวัลด้านการเกษตร
5. เป็นบุคคลที่มีความสนใจด้านการเกษตร ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ มีถิ่นที่อยู่ในเขตทุรกันดาร หรือ พื้นที่เสี่ยงภัย หรือ พื้นที่ที่มีภัยธรรมชาติ หรือ พื้นที่ที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากเหตุผลอื่นๆ
6. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.50 สาขาศิลป์ภาษา ศิลป์คณิตศาสตร์ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.75 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.75 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.75 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต นักศึกษา ปวส. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาได้ไม่เกิน 78 หน่วยกิต

สอบถามเพิ่มได้ที่ คณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 52/347 หมู่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 3428 , 3441 หรือ โทร 083-696-9629 ,092-708-9994 ในเวลาทำการ 08.30-16.30 น.

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...