Advertisement

SHARE

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้านแล้ว มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (6 เม.ย. 2561) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ

โดยสรุป คือ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง เมื่อ 15 ส.ค. 2560 ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อย และได้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ 13 มี.ค. 2561 เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ตามที่สำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อ 29 มี.ค. 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรา 6 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 จึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน

แผนปฏิรูปประเทศ โดยคณะกรรมการทั้ง 11 ด้านมีดังนี้ (คลิกอ่านรายละเอียด)

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า แผนการปฏิรูปประเทศ ถูกกำหนดประเด็นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ทำหน้ากำกับ กำหนด ตรวจสอบในระดับนโยบายประเทศ โดยทุกๆ 5 ปีจะมีการพิจารณาทบทวนแผนงานทั้งหมดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...