Advertisement

SHARE

สนช. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน ประธาน, กรรมการ ในองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการพิจารณาครั้งแรกในรอบ 7 ปี โดยมีข้อสรุปให้เพิ่มอัตราเงินเดือนขึ้นร้อยละ 10 จากอัตราเงินเดือนเดิมเมื่อปี 2554

วันที่ 27 ก.ย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบร่างกฎหมายสำคัญ 3 ฉบับ ได้แก่

  1. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนนเสียง 171 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง
  2. ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนน 172 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง
  3. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ ด้วยคะแนนเสียง 166 ต่อ 1 งดออกเสียง 5 เสียง เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง 3 ฉบับ มีสาระสำคัญในการปรับเงินเดือน ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ประธาน กกต.), ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ประธาน ป.ป.ช.), ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ประธาน กสม.) โดยเงินเดือนอยู่ที่ 81,920 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 131,920 บาทต่อเดือน (เดิมเงินเดือน 74,420 บาท เงินประจำตำแหน่ง 45,5000 รวมเป็นเงิน 119,920 บาทต่อเดือน)

ส่วนผู้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการ” ในองค์กรอิสระดังกล่าว ได้รับเงินเดือน 80,540 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวมเป็นเงิน 123,040 บาทต่อเดือน (เดิมเงินเดือน 73,240 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวมเป็นเงิน 115,740 บาทต่อเดือน)

ขณะที่ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เงินเดือนเพิ่มเป็น 83,090 บาท เงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท รวมเป็นเงิน 138,090 บาทต่อเดือน (เดิมเงินเดือน 75,590 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 125,590 บาทต่อเดือน ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับเงินเดือน 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 131,920 บาทต่อเดือน (เดิมเงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวมเป็นเงิน 115,740 บาท) อัยการสูงสุด ปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนเป็น 81,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 131,920 บาทต่อเดือน (เดิมเงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวมเป็นเงิน 115,740 ต่อเดือน)

ทั้งนี้ ร่างพรบ. ยังกำหนดให้ประธานและกรรมการองค์กรอิสระ รวมทั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และอัยการสูงสุด ได้รับเงินย้อนหลัง จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม ปี 2557 ยกเว้น กสม. จะได้รับย้อนหลังถึงวันที่ 1 ตุลาคม ปี 2548

 

ขอบคุณแฟ้มภาพ : วิทยุและโทรทัศน์ รัฐสภา

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...