Advertisement

SHARE

แฟ้มภาพ

ประเด็นคือ – สนช.นัดประชุมวันนี้เพื่อขอมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และจริยธรรมของว่าที่ กกต. ทั้ง 7 คน

วันที่ 14 ธ.ค. 2560 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันนี้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 10.00 น. มีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามมาตรา 222 มาตรา 217 ประกอบมาตรา 208 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560

คณะกรรมการสรรหากกต.ได้ส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกกต.ทั้ง 7 คน ที่มาจากการเลือกของคณะกรรมการสรรหา 5 คน และที่ประชุมใหญ่ศาสฎีกา 2 คน พร้อมรายงานการพิจารณาเลือกมายัง สนช. เพื่อประกอบการพิจารณา และสอบประวัติความประพฤติของว่าที่ กกต.ทั้ง 7 คน หากว่าที่ กกต.คนใด ไม่ผ่านรับรองจากสนช.เรื่องก็จะกลับไปที่คณะกรรมการสรรหา กกต.หรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เพื่อเริ่มต้นกระบวนการรับสมัครใหม่ให้ครบตามจำนวน 7 คน โดยบุคคลที่ไม่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสนช.จะหมดสิทธิเข้าสมัครรับการสรรหาอีก

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...