{{-- --}}
Advertisement

SHARE

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เปิดศูนย์รับร้องทุกข์แรงงานเดือดร้อนจากโควิด-19 เพื่อให้แรงงานเข้าถึงการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่และการจัดก็บข้อมูลสถิติการเกิดปัญหาและการนําเข้าสู่ศาลแรงงานในกรณีที่ปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) หนึ่งในองค์กรหลักของ แรงงานในและนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ และแรงงานทั่วไป ร่วมมือกับ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) ซึ่งเป็นองค์กรหลักแรงงาน รัฐวิสาหกิจ เปิดสายรับเร่ืองราวร้อง ทุกข์ทั่วประเทศ 14 แห่ง

ตอนหนึ่งของแถลงการณ์ชี้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 “ทําให้พี่น้องแรงงานได้รับผลกระทบเก่ียวกับงานท่ีทําเป็นประจําอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทํา ให้คนงานถูกปลดออกเลิกจ้าง การถูกบังคับให้ลาออกจากงาน แรงงานเหมาค่าแรงถูกส่งกลับคืนไปยังต้นสังกัด การให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง พี่น้องแรงงานนอกระบบไม่มีรายได้”

ขณะที่สถานการณ์โรคระบาดกระทบภาคธุรกิจทำให้บริษัทห้างร้าน ตลอดจนโรงงานต่าง ๆ ดำเนินนโยบายเลิกจ้างพนักงาน คสรท.พบว่าแรงงานในระบบบางส่วนไม่ได้รับเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย

แรงงานที่ได้รับผลกระทบ สามารถโทรไปในสาย 14 สายที่จัดเตรียมไว้ โดยข้อมูลทั้งหมดจะมีการให้คําปรึกษา จัดเก็บข้อร้องทุกข์นําไปเสนอต่อเจ้าหน้าที่ กระทรวงแรงงาน  เก็บข้อมูลสถิติการเกิดปัญหาและ “นําเข้าสู่ศาล แรงงาน ในบางกรณีที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้”

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...