Advertisement

SHARE

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระรูป ส.ค.ส. ปี 2562 พร้อมพระคติธรรม “ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข”

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2561 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่พระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) พร้อมข้อความว่า “เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ฉายเมื่อวันที่ 24พฤศจิกายน 2561 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทับพระเก้าอี้สำหรับเจ้าอาวาส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นเครื่องสังเค็ดงานพระเมรุ สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา พระสนมเอกในรัชกาลที่ 4, พระอัยยิกาในรัชกาลที่ 6 และในรัชกาลที่ 7, พระปัยยิกาในรัชกาลที่ 8 และในรัชกาลที่ 9

พร้อมกันนี้ ได้มีลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข” เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2562 และข้อความว่า “เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ขอท่านจงเป็นผู้มีขันติ เพื่อบรรลุถึงประโยชน์สุขทุกเมื่อ”

 

ที่มา : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...