{{-- --}}
Advertisement

SHARE

คณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปยอดผู้ยื่นใบสมัคร ส.ว. ทั่วประเทศ 7,210 คน ใช้เวลาตรวจสอบไม่เกิน 5 วัน ก่อนประกาศรายชื่อ เตรียมเลือกกันเองรอบแรก ระดับอำเภอ/เขต 16 ธ.ค. นี้

วันที่ 3 ธ.ค. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยผลการรับสมัคร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระหว่างวันที่ 26-30 พ.ย. 2561 ปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว. จำนวน 7,210 คน จากการสมัคร 2 วิธี คือ สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง มีจำนวน 6,705 คน และสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนำผู้สมัครจากองค์กร มีจำนวน 505 คน รวม 7,210 คน แบ่งเป็นเพศชาย 5,315 คน เพศหญิง 1,895 คน จาก 10 กลุ่มอาชีพ ดังนี้

  1. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 31 คน สมัครด้วยตนเอง 734 คน รวม 765 คน
  2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 82 คน สมัครด้วยตนเอง 494 คน รวม 576 คน
  3. กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 81  คน สมัครด้วยตนเอง 1,043 คน รวม 1,124 คน
  4. กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 55  คน สมัครด้วยตนเอง 1,397 คน รวม 1,452 คน
  5. กลุ่มพนักงาน หรือลูกจ้างของบุคคล ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน / อาชีพอิสระ สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 17 คน สมัครด้วยตนเอง 452 คน รวม 469 คน
  6. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และ สาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 32 คน สมัครด้วยตนเอง 256 คน รวม 288 คน
  7. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบธุรกิจ หรือ อาชีพด้านการท่องเที่ยว สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 35 คน สมัครด้วยตนเอง 458 คน รวม 493 คน
  8. กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือ ทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัต ลักษณ์อื่น ประชาสังคม องค์กร สาธารณประโยชน์ สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 122 คน สมัครด้วยตนเอง 821 คน รวม 943 คน
  9. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิงนักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างวรรณกรรม สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 30 คน สมัครด้วยตนเอง 368 คน รวม 398 คน
  10. กลุ่มอื่นๆ (ผู้มีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามย่อมมีสิทธิสมัครใน กลุ่มอื่นๆ) สมัครโดยแนะนำชื่อจากองค์กร 20 คน สมัครด้วยตนเอง 682 คน รวม 702 คน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดที่มา ส.ว. ปี 2562 มาจากไหน

โหวตนายกฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง! กกต.ทุ่มงบกว่า 1,300 ล้าน จัดการเลือก ส.ว.

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...