Advertisement

SHARE

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติยุบ พรรคไทยรักษาชาติ

วันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ โดยผู้ร้องมี พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. นายทะเบียนพรรคการเมือง ส่วนตัวแทนพรรคไทยรักษาชาติ ผู้ถูกร้อง นำโดย ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรค

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์ครบ โดยศาลอนุญาตให้คู่ความนั่งฟังได้โดยไม่ต้องยืน และมอบให้ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้อ่านคำวินิจฉัย

ประเด็นที่ 1 เรื่องการยุบพรรค การกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์เป็นฝักฝ่ายการเมือง ทั้งเป็นการกระทำที่วิญญูชนคนไทยทั่วไปย่อมรู้สึกได้ว่า สามารถทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ต้องถูกนำมาใช้เพื่อความได้เปรียบทางการเมืองอย่างแยบยล ให้ปรากฏผลเหมือนเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองและมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการเมือง โดยไม่คำนึงถึงหลักการพื้นฐานสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียสถานะที่จะต้องอยู่เหนือการเมือง และดำรงความเป็นกลางในทางการเมือง อันเป็นจุดประสงค์เริ่มต้น ของการเซาะกร่อนบ่อนทำลายเป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลง เข้าลักษณะของการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 92 วรรค 1(2) อย่างชัดแจ้งแล้ว จึงมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองผู้ถูกร้อง ตามมาตรา 92 วรรค 2

ประเด็นที่ 2 การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง การกระทำของผู้ถูกร้องยังไม่ถึงขนาดมีเจตนาล้มล้างระบอบประชาธิปไตย และยังเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่ง ยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งการน้อมรับพระราชโองการไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมทันที ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ จึงเห็นสมควรกำหนดระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค ผู้ถูกร้องมีกำหนดเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค

ประเด็นที่ 3 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคที่ถูกร้องไม่สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ไม่เป็นกำหนดเวลา 10 ปี

นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อ่านสรุปคำวินิจฉัยว่า ศาลมีมติยุบพรรคผู้ถูกร้องโดยมติเอกฉันท์, มีมติ 6 ต่อ 3 เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค 10 ปี และมติเอกฉันท์ให้ผู้ถูกร้องไม่สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้ในเวลา 10 ปี

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยวันนี้ มีมติยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) โดยผลจากการยุบพรรค ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่ทำหน้าที่อยู่ในวันที่ 8 ก.พ. ทั้ง 13 คน ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 10 ปี อีกทั้งยังห้ามตั้งพรรคการเมืองใหม่ 10 ปีด้วย

โดยกรรมการบริหารพรรคทั้ง 13 คนที่ถูกเพิกถอนสิทธิดังกล่าว ประกอบด้วย

ซึ่งการยุบพรรคไทยรักษาชาตินั้น ส่งผลให้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก่อนหน้านี้สำหรับบัตรที่เลือกพรรคไทยรักษาชาติจะถือว่าเป็นบัตรเสียทันที

รวมทั้งการเลือกตั้งนอกเขต และเลือกตั้งจริงวันที่ 24 มีนาคม นี้ก็เช่นกัน กกต.ย้ำกาไทยรักษาชาติ (ทษช.) เป็นบัตรเสีย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : กกต.ย้ำกาลงคะแนนให้ไทยรักษาชาติ เป็นบัตรเสีย เตรียมติดประกาศหน้าคูหา

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...