Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – ช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 ถึง 4 ม.ค. 61 กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ มอเตอร์เวย์ – วงแหวนกาญจนาฯ รวมระยะเวลา 8 วัน 

วันที่ 26 ธ.ค. 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฏกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ.2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียม การใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

แฟ้มภาพประกอบข่าว

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข๗สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และทางแยกเข้าพัทยา ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา พ.ศ. 2558 และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่ เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...