Advertisement

SHARE

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์” และ “พ.อ.ธนภัทร นาคชัยยะ” เป็นข้าราชการในพระองค์

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและข้าราชการทหาร เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 51 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ และพระราชทานยศ จำนวน 2 นาย ดังนี้

  1. พลตำรวจโท ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) และพระราชทานยศ พลโท แต่งกายทหารบก เหล่าทหารราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2561

  1. พันเอก ธนภัทร นาคชัยยะ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 (อัตรา พันเอกพิเศษ) มารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองหลักนิยมวิชาการในการฝึก กรมการฝึก (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตรี) และพระราชทานยศ พลตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

FOLLOW US

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...