Advertisement

SHARE

ประเด็นคือ – ร.10 ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ประจักษ์ บุญยัง” เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 241 และมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560 ข้อ 17 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประจักษ์ บุญยัง เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...