{{-- --}}
Advertisement

SHARE

พม.เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ 31 พ.ค. ถึง 31 ก.ค.2562 คาดมีเด็กเกิดใหม่ได้รับสิทธิ์กว่า 1.5 ล้านคน

วันที่ 9 พ.ค.2562 จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562 มีมติสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 0 – 6 ขวบ เดือนละ 600 บาท และขยายฐานรายได้จากเดิม 36,000 บาท เป็นไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562

ล่าสุดนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดว่า จะเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 31 พ.ค. ถึง 31 ก.ค.2562 โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เข้าร่วม โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้สอดรับกับมติ ครม. พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการให้รองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 600,000 คน คาดว่าการขยายฐานรายได้ครอบครัวจะทำให้มีเด็กได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น 1,500,000 คน ใช้งบประมาณ 10,400 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พม.ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุน การตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิ์ และการติดตามความก้าวหน้ากลุ่มเป้าหมาย โดยผู้มีสิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร.0-2255-5850-7 ต่อ 121,122,123,147 และ 0 -2651-6534 หรือติดตามที่ Facebook โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คาดว่าจะสามารถจัดสรรเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้ภายในเดือน ก.ค.นี้ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขก็มีการติดตามพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง

https://www.facebook.com/Msociety.go.th/videos/460351518048486/

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...