{{-- --}}
Advertisement

SHARE

3 ส.ว. แถลงจุดยืนย้ำประเทศไทยยังคงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

วันที่ 8 ธ.ค.2563 นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา พร้อมด้วยนายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ร่วมกันแถลงท่าทีของคณะกรรมาธิการฯ ต่อกรณีนางแทมมี่ ดักเวริร์ธ สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาเชื้อสายไทยได้ร่วมกับ ส.ว. สหรัฐฯ เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปกป้องและส่งเสริมการครองในระบอบประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม รวมทั้งการให้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

นางพิกุลแก้ว ยืนยันว่า ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แม้ในบางช่วงเวลาจะมีสถานการณ์ที่ทำให้ประชาธิปไตยของประเทศต้องสะดุดลงแต่ก็เพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติและให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศมีความเข้มแข็งในอนาคต

ส่วนการชุมนุมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถึงแม้รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะให้เสรีภาพในการชุมนุมได้ แต่การกระทำของคนเหล่านั้นกลับเป็นการชุมนุมที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งที่กฎหมายได้เปิดให้ชุมนุมได้โดยสงบและปราศจากอาวุธตามหลักสากล ซึ่งเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของคนส่วนใหญ่

ขณะที่นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางคณะกรรมาธิการฯได้ตระหนักและติดตามการพัฒนาการเมืองของไทยอย่างใกล้ชิด ส่วนตัวมองว่า แต่ละประเทศมีปัญหาทางด้านการเมืองที่แตกต่างกัน ดังนั้นประเทศไทยจะดำเนินการแก้ปัญหาทางการเมือง โดยยึดหลักของกฎหมายและตามหลักสากล

นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา กล่าวว่า ที่ผ่านมาทั้ง 3 คณะกรรมาธิการ ได้ติดตามและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน ซึ่งส่วนตัวมองว่า ทางสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาอาจจะได้รับข้อมูลที่ยังไม่ครอบคลุมต่อสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศ ดังนั้นจึงอยากให้มีการทบทวนและตรวจสอบกับวุฒิสภาไทย สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในสหรัฐอเมริกา หรือสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก่อน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...