Advertisement

SHARE

วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคมนี้ จะเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตฯ หรือในเขตฯไว้ ต้องไปใช้สิทธิตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. หากไม่ไปใช้สิทธิ ถือว่าหมดสิทธิไม่สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค.62 ได้

วันที่ 11 มี.ค. 2562 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าตามสถานที่เลือกตั้งกลางที่เลือกไว้จากการลงทะเบียน หากลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าฯ ไว้แ แต่ไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งล่วงหน้าได้จะไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้งที่ 24 มีนาคม 2562 ได้อีก ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิของท่านให้พร้อมก่อนถึงวันเลือกตั้งได้จาก แอพพลิเคชัน SMART VOTE หรือที่ https://election.bora.dopa.go.th/Election/cervote/

สำหรับหลักฐานที่จะต้องนำไปใช้ในการแสดงตนประจุดเลือกตั้ง คือ บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ พาสปอร์ต ฯลฯ

สำหรับ 7 ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า (17 มี.ค.2562) คือ

1. ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครในเขตที่ท่านรายชื่ออยู่ (ส.ส. ในเขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้าน) จากเอกสารที่ติดไว้หน้าหน่วยหรือจากแอพพลิเคชั่น Smart Vote เพื่อตัดสินใจลงคะแนน
2. ตรวจสอบรายชื่อที่ติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง หรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน หรือจากแอพพลิเคชั่น Smart Vote
3. ยื่นหลักฐานแสดงตนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนน
4. ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตร พร้อมบัตรลงคะแนนและซองจดหมาย
ตรวจสอบซองจดหมายว่าจ่าหน้าซองถึงเขตเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ว่าถูกต้องหรือไม่
5. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาท X ในช่องทำเครื่องหมาย เพียงเครื่องหมายเดียว
6. พับบัตรลงคะแนนใส่ซองจดหมายปิดผนึกให้เรียบร้อย
7. นำซองจดหมายที่ปิดผนึกแล้วหย่อนลงในหีบบัตรด้วยตนเอง

อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์ กกต.

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...