{{-- --}}
Advertisement

SHARE

มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี สนับสนุนงบประมาณ 3.5 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารเรียน 2 หลังให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่งในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อน้องๆในถิ่นทุรกันดารได้มีห้องเรียนที่ทันสมัย สะดวกปลอดภัย เป็นการวางรากฐานอนาคตของชาติให้เข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ชั้น 34 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี ทำพิธีมอบเงินบริจาค 3.5 ล้านบาท แบ่งเป็นการก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ชั้นเดียว แบบ 6 ห้องเรียน ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มูลค่า 3 ล้านบาท และมอบเงินบริจาคอีก 5 แสนบาท ในการก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ชั้นเดียว แบบ 4 ห้องเรียน ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านแพะ) อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และพันตำรวจโท สวัสดิ์ คำภิรานนท์ รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 7 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นตัวแทนรับมอบ

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานมูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี กล่าวว่า มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งเมื่อปี 2559 ภายใต้แนวคิดที่อยากเห็นทุกคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยความเชื่อที่ว่าคนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสร้างสรรค์ชีวิตในแบบที่ตัวเอง มีชีวิตที่ดีมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆหลายด้าน ทั้งด้านสาธารณสุข ทั้งการบริจาคเงินเพื่อสร้างและพัฒนาสถานพยาบาล สนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนด้านการศึกษา เน้นส่งเสริมให้บุคคลได้เข้าถึงโอกาส พัฒนาชีวิตและครอบครัว รวมถึงสนับสนุนผู้พิการให้อยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

“การให้ในครั้งนี้ ถือเป็นการวางรากฐานให้กับเยาวชนได้ไปสร้างอนาคตเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป เป็นให้โอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร ซึ่งโรงเรียนตชด.ทั้ง 2 แห่งดังกล่าว แม้จะก่อตั้งมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ยังขาดแคลนอาคารเรียน จำนวนห้องเรียนไม่เพียงพอเด็กๆบางส่วนต้องไปนั่งเรียนในเพิงไม้และใต้ต้นไม้ ไม่สะดวกในการเรียนการสอน มูลนิธิฯได้ตระหนักและเล็งเห็นความจำเป็น จึงได้ระดมเงินบริจาคจำนวน 3.5 ล้านบาทมอบให้กับโรงเรียนตชด.เทคนิคอาสา 1 และโรงเรียนตชด.บ้านแพะ ในการสร้างอาคารเรียนให้เด็กๆได้มีอาคารเรียนที่เพียงพอและปลอดภัย” นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กล่าว

พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กล่าวแสดงความรู้สึกว่า ขอขอบคุณมูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี แทนครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลที่ยังขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาในครั้งนี้ ภารกิจของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นอกจากดูแลความปลอดภัยตามตะเข็บชายแดนแล้ว ยังต้องสร้างมวลชนและให้การศึกษากับเยาวชนในพื้นที่ที่เข้าไป แต่ที่ผ่านมาโรงเรียนตชด.หลายแห่งยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารเรียน รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ เนื่องจากอยู่ห่างไกลความเจริญ การที่เด็กๆได้รับความสะดวกสบายในสถานที่เรียน รวมทั้งมีความพร้อมในอุปกรณ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น จะทำให้เด็กๆเหล่านั้นตั้งใจเรียน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อที่พวกเขาจะได้ไปพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลกรที่มีคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านปะน้อยปู ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2528 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 278 คน (ชาย 160 คน หญิง 118 คน) มีบุคลากรทางการศึกษา 11 คน ขณะที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านแพะ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านแพะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2524 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 149 คน (ชาย 77 คน หญิง 72 คน) มีบุคลากรทางการศึกษา 9 คน โดยโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง เปิดสอนในระดับก่อนประถม ถึงประถมศึกษา สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บก.ตชด.) พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จังหวัดตาก

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...