Advertisement

SHARE

หลังเกิดประเด็นดราม่า ผู้ใจบุญนำอาหาร 300 ชุด ไปแจกให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ และถูกเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปฐมเข้าตักเตือน และยึดอาหารไปแจกให้กับชาวบ้านเอง จนเป็นกระแสวิจารย์ในโลกโซเชียล

ล่าสุดนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 13/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในท้องที่จังหวัดนครปฐม โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับโรคดังกล่าว และจังหวัดนครปฐมยังเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อ 5 ข้อ 7 (1) และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงิน ให้แก่ประชาชนโดยตรงในพื้นที่จังหวัดนครปฐมให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสงค์จะบริจาคทราบก่อนดำเนินการ อย่างน้อย 1 วัน โดยให้แจ้งชนิดสิ่งของที่จะบริจาค จำนวนสิ่งของที่จะบริจาค และจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมบริจาค เพื่อให้หน่วยงานราชการดังกล่าวจะได้อำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อ 2 ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับแจ้งจากผู้ประสงค์จะบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของตามข้อ 1 อำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบการบริจาคและแจกจ่าย ดังนี้
2.1 ให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดสถานที่สำหรับแจกจ่ายสิ่งของอย่างน้อยพื้นที่ละ 1 แห่ง พร้อมทั้งกำหนดช่วงระยะเวลาการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน กรณีผู้ประสงค์จะบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงิน นอกพื้นที่ที่กำหนด ให้ดำเนินการพิจารณาอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบตามความเหมาะสม
2.2 ให้ผู้บริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงิน และผู้มารับบริจาคหรือผู้รับแจกจ่ายสิ่งของดังกล่าว สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ดำเนินกิจกรรม
2.3 จัดให้มีสถานที่สำหรับล้างมือ หรือวางเจลสำหรับล้างมือ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีมาตรการวัดไข้หรือวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มารับบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงิน
2.4 จัดให้ผู้มารับบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงิน เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย
2.5 ควบคุมจำนวนผู้รับบริจาคหรือแจกจ่าย มิให้แออัด หรือลดเวลาให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

ข้อ 3 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำสิ่งของของผู้มาบริจาคหรือแจกจ่าย มาดำเนินการแจกจ่ายด้วยตนเอง ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น อาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สาวจิตอาสายืนยัน ประสานเทศบาลนครปฐมแจกข้าวผู้ยากไร้เหมือนเดิม

จากกรณีที่เกิดขึ้นน น.ส.กัญญณัฎฐ์ สิริธารเบญจกุล ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเวิร์คพอยท์ว่า เราต้องการทำโจ๊กมาแจกคนที่มารอ ซึ่งพอมาถึงทางเจ้าหน้าที่ก็มากันเยอะมากเหมือนกับมาล้อมจับโจร แล้วทางเราก็ได้บอกแล้วว่าอาหารของเราเนี่ยมีอยู่ 250 ถุง แล้วก็มีคนมาร่วมอีก 50 กล่อง เป็น 300 ชุด ขอคนที่อยู่ตรงนั้น 300 ได้มั้ย แล้วให้คนที่เหลือกลับไป และเขาบอกว่าไม่ได้คุณทำผิดกฎหมาย ถ้าเกิดว่าคุณแจกผมจะจับคุณดำเนินคดี เราก็ต้องจำยอม เราก็เลยถามว่าของที่ทำมาแล้วจะให้ทำยังไง เขาบอกว่าคุณก็ไปแจ้งเทศบาล แล้วให้เทศบาลแจกให้ เราเลยบอกว่ามัน 4 โมงครึ่ง เกือบ 5 โมงแล้วนะคะ แล้วคุณจะเอาไปแจกใคร ทำไมไม่แจกคนที่ยืนรออยู่ตรงนี้ เขารอตั้งแต่บ่าย 3 โมงแล้ว ไม่เห็นใจคนที่มารอเหรอคะ
.
เราเป็นคนทำมา เราตั้งใจทำให้กับคนที่เขามายืนรอเราตรงนี้” เมื่อทางผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกอย่างไรที่แจกข้าวมา 7 วันแล้วอยู่ๆ เจ้าหน้าที่เพิ่งมาห้าม ทางน.ส.กัญญณัฎฐ์ กล่าวว่า “จริงๆ เราข้องใจมากค่ะ คือวันที่1 ถึงวันที่ 6 ไม่มีใครมา แล้วพอวันที่ 7 มาถึงเหมือนมาล้อมจับ คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมา มีเจ้าหน้าที่เทศบาลมา มีอำเภอมา มีกรมควบคุมโรคมา ทำไมไม่เดินมาตักเตือนเราก่อนหน้านี้ ว่าถ้าคุณอยากแจกให้ไปขอเทศบาล แต่น้ไม่มีการบอกเราพอไปถึงปุ๊บก็ดำเนินการกับเราเลย เราเป็นจิตอาสาเราเป็นคนที่ทำเพื่อคนอื่นเราอยากให้ แล้วพอเรามาเจอแบบนี้เรารู้สึกว่า เหมือนเขาใช้กฎหมายข่มขู่เรา รังแกเรา พรก.ฉุกเฉินเราเข้าใจ เรารู้ว่าเราผิด เราไม่ได้ตั้งใจให้คนมาเยอะขนาดนี้ เขามากันถามว่าเราจะทำอะไรเขาได้
.
เมื่อทางผู้สื่อข่าวถามว่ากลัวติดเชื้อมั้ย น.ส.กัญญณัฎฐ์ กล่าวว่า จริงๆ แล้วกลัวมั้ย ก็กลัวคะ เรารู้สึกว่าเราเสี่ยงมั้ย เราเสี่ยง คนที่มารับเขาก็เสี่ยง ก็ในเมื่อเขายอมเสี่ยงมา เราก็ยอมเสี่ยงที่จะให้ค่ะ” นอกจากนี้เธอยังยืนยันที่จะทำอาหารแจกชาวบ้านที่ยากไร้ตามเดิม “แน่นอนเราทำแจกค่ะ เรายังจะทำแจกอยู่ และเราจะให้ทางเทศบาล (เทศบาลนครปฐม) ซึ่งเราได้ทำเรื่องไปแล้วให้เขามาช่วยจัดการดูแลให้เรา แล้วเราก็จะแจกเหมือนเดิม
.
ทางด้านนายหมวดเอกเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ได้ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าประชาชนที่จะนำอาหารหรือสิ่งของมาแจกจ่ายให้กับชาวนครปฐมก็จะประชาสัมพันธ์ให้มาติดต่อที่เทศบาลนครปฐม เพื่อทางเทศบาลนครปฐม จะได้อำนวยความสะดวกทั้งเรื่องการเว้นระยะห่าง และความเป็นระเบียบอีกด้วย

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...