Advertisement

SHARE

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2564 วาระ 3 แล้ว เตรียมส่งให้วุฒิสภาพิจารณาในสัปดาหน้า

วันที่ 19 ก.ย.2563 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งที่ประขุมได้พิจารณาผ่านเห็นชอบวาระ 2 และ 3 แล้ว โดยใช้เวลาพิจารณารวม 3 วัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบวาระ 3 ด้วยคะแนน เห็นด้วย 269 เสียง ไม่เห็นด้วย 60 เสียง งดออกเสียง 121 เสียง

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนี้ในวาระแรกวงเงินงบประมาณตั้งไว้ จำนวน 3,300,000 ล้านบาท โดยการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่มีนายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณลงกว่า 31,000 ล้านบาท เหลือ 3,285,000 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยเพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการปรับลดวงเงินงบประมาณลงทำให้งบประมาณไม่เต็มวงเงินตามที่ตั้งไว้

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ถือเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ สำหรับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ รัฐบาลจะขอรับไว้และจะนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารทรัพยากรคุ้มค่าและประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด

สำหรับภาพรวมการอภิปรายตลอด 3 วันที่ผ่านมา สมาชิกที่ขอสงวนคำแปรญัตติต่างอภิปรายชี้ถึงการขอปรับลดงบประมาณเป็นเพราะเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังไม่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะแผนงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจแผนงานบูรณาการต่างๆ ยังไม่สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งบางโครงการมีความซ้ำซ้อน ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม หลังผ่านความเห็นชอบวาระ 3 แล้ว จะส่งต่อไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อในวันที่ 22 กันยายนนี้ โดยหลังจากลงมติประธานสั่งปิดประชุมในเวลา 23.29 น.

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...