Advertisement

SHARE

แม็คโครจัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมในโครงการ “ลำไย ปันสุข…คืนสุข สู่ชุมชน” ทุกการซื้อ 1 กก. บริจาค 1 บาท เพื่อซื้อสิ่งของจำเป็น อุปกรณ์การแพทย์ สนับสนุนแรงงานสูงอายุในท้องถิ่น เชื่อมโยงธุรกิจสู่ชุมชนยั่งยืน

วันที่ 29 ก.ค.2563 นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทุกปีแม็คโครรับซื้อผลผลิตลำไย ผลไม้ประจำท้องถิ่นที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มสหกรณ์ในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เป็นจำนวนมาก โดยสิ่งที่เราพบคือ ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ทุกสวนจะมีแรงงานสูงวัยมาช่วยกัน นั่งคัดแยก มัดพวงลำไย เป็นวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมแม็คโครจึงได้จัดตั้งโครงการ ‘ลำไย ปันสุข…คืนสุข สู่ชมชน’ ขึ้น โดยทุกการซื้อลำไย 1 กิโลกรัมในแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ จะบริจาค 1 บาท นำไปซื้อสิ่งของจำเป็นอุปกรณ์การแพทย์ ให้กลุ่มผู้สูงวัยในจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ นำรายได้จากชุมชน กลับคืนสู่ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 8 กันยายนนี้”

นอกเหนือจากการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งแล้ว แม็คโครยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งโครงการ ลำไย ปันสุข…คืนสุข สู่ชุมชน จะนำเงินรายได้จากการขายลำไยทุก 1 กิโลกรัมบริจาค 1 บาทไปมอบให้กับ 3 องค์กรที่ดูแลผู้สูงวัยในพื้นที่ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุบ้านล้อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน, สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, กองทุนผู้ยากไร้ ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

นางสุมิตรา ไชยเวียง ผู้จัดการสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง จำกัด กล่าวว่า “วิถีชีวิตของชาวสวนลำไย จะผูกพันกับผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่งจะมารวมตัวกันในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพื่อคัดแยก มัดพวง หากคิดสัดส่วนแล้วก็ประมาณ 50 เปอร์เซนต์ และมีอายุมากที่สุด 70 กว่าปี กลุ่มแรงงานสูงวัยจึงมีความสำคัญและผูกพันกับชาวสวนลำไย เมื่อแม็คโครมีโครงการนี้ คิดว่าดีมากเพราะจะช่วยให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ ได้รับการดูแลในระดับหนึ่งเลยทีเดียว”

ปัจจุบันแม็คโครเป็นแหล่งจำหน่ายลำไย โดยรับซื้อผลผลิตจาก สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ ในหลายพื้นที่ อาทิ สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง จังหวัดลำพูน, สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จังหวัดลำพูน, สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จ.เชียงใหม่

FOLLOW US

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...