Advertisement

SHARE

วันที่ 18 พ.ย.63 สิ้นสุดการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ฉบับในวาระที่ 1 โดยพบว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงมติมี 2 ร่าง คือ ร่างที่ 1 เสนอโดยฝ่ายค้าน ที่ให้แก้ไขมาตรา 256 ให้มี ส.ส.ร.จากการเลือกตั้ง 200 คน (เห็นชอบ 576 เสียง ไม่เห็นชอบ 21 เสียง และงดออกเสียง 122 เสียง) และร่างที่ 2 ที่เสนอโดยรัฐบาล แก้มาตรา 256 ให้มี ส.ส.ร. 200 คน มาจากการแต่งตั้ง 50 คน และมาจากการเลือกตั้งอีก 150 คน (เห็นชอบ 647 เสียง ไม่เห็นชอบ 17 เสียง งดออกเสียง 55 เสียง)

มีจุดที่น่าสนใจคือการลงมติของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 4 ที่เสนอโดยฝ่ายค้าน ให้แก้ไขมาตรา 272 และ มาตรา 159 ที่ยกเลิกให้ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี และปิดสวิตช์นายกรัฐมนตรีคนนอก โดยมี ส.ว.โหวตเห็นชอบถึง 56 เสียง

โดยมีรายชื่อดังนี้

 1. นายกล้านรงค์ จันทิก
 2. นางสาวกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
 3. นายกิตติ วะสีนนท์
 4. ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
 5. นายคำนูณ สิทธิสมาน
 6. ดร.เจน นำชัยศิริ
 7. พลอากาศตรีเฉลิมชัย เครืองาม
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
 9. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
 10. พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
 11. ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน
 12. ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ
 13. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล
 14. พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน
 15. พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย
 16. นายณรงค์ รัตนานุกูล
 17. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์
 18. นายณรงค์ อ่อนสอาด
 19. ดร.ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
 20. นายนิพนธ์ นาคสมภพ
 21. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน
 22. ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์
 23. นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 24. พลอากาศเอก ดร.ประจินจั่นตอง
 25. นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
 26. นางประภาศรี สุฉันทบุตร
 27. นายประมนต์ สุธีวงศ์
 28. พลตำรวจตรีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
 29. นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
 30. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
 31. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
 32. นายพิศาล มาณวพัฒน์
 33. นายพีระศักดิ์ พอจิต
 34. นางสาวภัทรา วรามิตร
 35. นายมณเฑียร บุญตัน
 36. พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
 37. นายวันชัย สอนศิริ
 38. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
 39. พลตำรวจโทวิบูลย์ บางท่าไม้
 40. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
 41. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
 42. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
 43. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
 44. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
 45. ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
 46. พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม
 47. นายสมชาย เสียงหลาย
 48. ดร.สมชาย หาญหิรัญ
 49. นายสัญชัย จุลมนต์
 50. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
 51. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
 52. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล
 53. นายออน กาจกระโทก
 54. นายอับดุลฮาลิม มินซาร์
 55. นายอำพล จินดาวัฒนะ
 56. พลตรี โอสถ ภาวิไล

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...