{{-- --}}
Advertisement

SHARE

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยกรมการค้าต่างประเทศออก 6 มาตรการเร่งด่วน ช่วยบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการส่งออก นำเข้า ในช่วงโควิด-19 ขยายวันหมดอายุบัตรประจำตัว ให้ส่งคำขอขึ้นทะเบียนผู้ส่งออก นำเข้าทางไปรษณีย์ หนุนขอหนังสือ e-Form D ทางออนไลน์ ดันใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมออกหนังสือสำคัญแบบไร้เอกสารรวม 38 รายการ และผ่อนปรนยื่นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

วันที่ 21 ม.ค.2564 นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้อำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก นำเข้า โดยได้ดำเนิน 6 มาตรการ ที่จะนำมาใช้ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และช่วยให้ผู้ประกอบการยังคงสามารถทำการค้าระหว่างประเทศได้ต่อไป และยังเป็นการปฏิบัติตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดความเสี่ยง ความแออัด และความจำเป็นในการเดินทางมายังกรมฯ เพื่อติดต่อราชการ  6 มาตรการที่จะดำเนินการ ได้แก่

1. ขยายเวลาวันหมดอายุสำหรับบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าและบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ ที่จะหมดอายุในช่วงระหว่างวันที่ 15 ม.ค.-30 เม.ย.2564 ออกไปอีก 3 เดือนโดยอัตโนมัติ

2. อนุญาตให้ผู้ประกอบการส่งคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าที่มีมาตรการควบคุมการส่งออก-นำเข้าผ่านทางไปรษณีย์ พร้อมสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาและเลขทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ของกรมฯ (Registration Database) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3. เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเลือกใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form D) หรือการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (ASEAN Wide Self Certification: AWSC) สำหรับการส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน แทนการใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบกระดาษ

4. ผลักดันให้ผู้ประกอบการใช้ระบบการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดการสัมผัสกระดาษและลดระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ ทั้งนี้ สำหรับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั่วไป (C/O ทั่วไป) ให้ผู้ประกอบการประสานผู้นำเข้าปลายทางเพื่อยกเว้นการขอ C/O ทั่วไปสำหรับการผ่านพิธีการศุลกากรในช่วงนี้

5. เพิ่มการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าสินค้าแบบไร้เอกสาร (Paperless) รวมเป็นจำนวน 38 รายการ โดยกรมฯ ได้เชื่อมโยงข้อมูลหนังสือสำคัญฯ กับกรมศุลกากรผ่านระบบ National Single Window (NSW) ซึ่งผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือสำคัญฯ เพื่อประกอบพิธีการทางศุลกากรอีกต่อไป

6. อนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้แบบฟอร์มรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองตามที่กรมฯ กำหนดมายื่นประกอบการขอรับหนังสือรับรองแสดงการได้สิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 30 เม.ย.2564 กรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถนำ C/O จากประเทศต้นทางมาแสดงได้เนื่องจากประเทศต้นทางล็อกดาวน์

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ยังมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการจัดทำระบบ Timeline a Day Report สำหรับให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เข้าไปกรอกข้อมูลการเดินทางและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในแต่ละวัน เช่น สถานที่ที่ไปทำกิจกรรม ช่วงเวลา และรูปแบบการเดินทาง เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและกำกับดูแลเพื่อลดโอกาสของเจ้าหน้าที่ในการเข้าพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการว่า กรมฯ ได้คำนึงความปลอดภัยในการให้บริการอย่างเต็มที่

ขณะเดียวกัน ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการให้บริการ โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งนำรายได้เข้าประเทศในภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น

ขนส่ง ส่งออก คอนเทนเนอร์

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...