{{-- --}}
Advertisement

SHARE

รมว.ทส. สั่งการ คพ. เฝ้าระวัง และติดตามปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย สถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วม ประสานท้องถิ่นเตรียมการรับมือพร้อมแจงแนวทางการปฏิบัติทั้งก่อนเกิดเหตุ ในช่วงเกิดเหตุ และการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ

วันที่ 26 ต.ค.2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่ทุกภาคของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน สร้างความเสียหายกับชีวิตทรัพย์สิน ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของ ทส. ในการเตรียมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ให้สั่งการพร้อมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน ทส. ให้เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจัดการเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

นายอรรถพล กล่าวว่า ในส่วนของ คพ. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16(สสภ.1-16) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับข้อสั่งการให้เฝ้าระวัง ติดตาม และประสานงานกับพื้นที่ ในการจัดการขยะและน้ำเสียจากปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นในการเตรียมการรับมือพร้อมแนวทางการปฏิบัติทั้งก่อนเกิดเหตุ ในช่วงเกิดเหตุ และการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ

ทั้งนี้ คพ. โดย สสภ. 1-16 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้เฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด และหากประชาชนพบปัญหาเรื่องปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่น้ำท่วมขัง สถานที่กำจัดขยะหรือระบบบำบัดน้ำเสียมีน้ำท่วมขัง สามารถแจ้งมายัง คพ.ได้ที่สายด่วน 1650 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...