{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยขยายเวลาทำบัตรหรือเปลี่ยนบัตรประชาชน ได้ถึงวันที่ 30 เม.ย.นี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 

วันที่ 26 ม.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน จึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อร่วมแก้ไขและระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 เบญจ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ต้องมีบัตรมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ 30 เม.ย.2564

ประกาศ ณ วันที่ 12 ม.ค.2564 ลงชื่อ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...