Advertisement

SHARE

กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศกำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร จะมีผลบังคับใช้วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ห้ามนำเข้ารถยนต์มือสอง เพื่อป้องกันปัญหามลพิษและการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุม

วันที่ 10 ก.ค.2562 นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศกำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้าม หรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้รถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัวเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าเพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงแก้ไขปัญหาการหลบเลี่ยงมาตรการควบคุมและปรับลดขั้นตอนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

สำหรับรถยนต์ประเภทอื่น กรมการค้าต่างประเทศ จะถ่ายโอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ยังคงกำกับดูแลรถยนต์ลักษณะพิเศษ เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง เช่น รถเครน และรถยนต์ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศลได้รับบริจาค (รถพยาบาล และรถดับเพลิง)

ผู้ที่ประสงค์จะนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.01 (ยกเว้นรถหัวลาก) ประเภท 87.02 ประเภท 87.03 (ยกเว้นรถพยาบาล) ประเภท 87.04 และรถยนต์โบราณตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 97.06 ภายใต้ประกาศและระเบียบฉบับเดิม ต้องนำเข้าภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า หากผู้นำเข้าแสดงหลักฐานและเอกสารประกอบคำขอได้ครบถ้วนสมบูรณ์ กรมฯ จะใช้เวลาในการพิจารณาอนุญาตไม่เกิน 25 วัน โดยจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และใบอนุญาตนำเข้าจะมีอายุไม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

สำหรับรถยนต์ใช้แล้วที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือนำเข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออกก่อนวันที่ประกาศกระทรวงฯ ปี 2562 จะใช้บังคับต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดจนกว่าจะพ้นภาระและความรับผิดชอบตามกฎหมาย

อ้างอิงข้อมูลจาก กรมประชาสัมพันธ์

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...