Advertisement

SHARE

Rocket Media Lab หน่วยงานด้านข้อมูลเพื่อการสื่อสารมวลชน ได้ทำการรวบรวมข้อมูลสถิติจากเว็บไซต์ The World Air Quality Project เกี่ยวกับค่าฝุ่น PM 2.5 พบว่า ในปี พ.ศ.2563 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า

– อยู่ในระดับสีแดง (151-200 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) มากถึง 14 วัน คิดเป็นร้อยละ 3.86

– อยู่ในระดับสีส้ม (101-150 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) อากาศระดับปานกลางแต่เป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยง 68 วัน คิดเป็นร้อยละ 18.73

– อยู่ในระดับสีเหลือง (51-100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) อีก 210 วัน คิดเป็นร้อยละ 57.85

– อยู่ในระดับสีเขียว (0-50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) หรืออากาศดี 71 วัน คิดเป็นร้อยละ 19.56

โดยเดือนที่กรุงเทพฯ อากาศแย่มากที่สุดคือเดือนมกราคม มีค่าฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุดคือวันที่ 11 มกราคม ค่าฝุ่นสูงถึง 181 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และตลอดทั้งเดือนไม่มีวันที่อากาศอยู่ในเกณฑ์สีเขียวเลย ส่วนวันที่อากาศอยู่ในระดับปานกลางมีจำนวน 6 วัน วันที่อากาศอยู่ในระดับปานกลางแต่เป็นอันตรายต่อกลุ่มเสี่ยง มีจำนวน 20 วัน และมีวันที่ฝุ่น PM 2.5 สูงกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือระดับสีแดงเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากถึง 4 วัน

เดือนที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยสูงสุดคือเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งไม่มีวันที่อากาศอยู่ในเกณฑ์สีเขียวหรืออากาศดีเลย และในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนที่มีการนำเสนอข่าวว่าค่าฝุ่น PM 2.5 ของกรุงเทพฯ สูงติดอันดับท็อปของโลกหลายวัน และพบว่าวันที่ 15 ธันวาคม สูงถึง 161 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และเป็นเดือนที่ไม่มีวันที่อากาศอยู่ในเกณฑ์สีเขียวเลย

สำหรับวันที่ค่าฝุ่นต่ำที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาคือ วันที่ 21 กันยายน ซึ่งมีค่าฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ที่ 26 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่เดือนกันยายนก็ยังไม่ใช่เดือนที่มีอากาศดีที่สุดของปี 2563

 3 เดือนที่มีอากาศดีที่สุด

– มิถุนายน คือเดือนที่มีอากาศดีที่สุดในปี 2020 มีค่าฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในระดับสีเขียวมากถึง 18 วัน และวันที่อากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางสีเหลือง 12 วัน

– รองลงมาคือเดือนกันยายน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสีเขียว 17 วัน และวันที่อากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางสีเหลือง 13 วัน

– อันดับสาม คือ เดือนกรกฎาคม อยู่ในระดับสีเหลือง-ส้ม ระหว่าง 61-80 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 6 วัน มีค่าฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในระดับสีเขียวอากาศดี 14 วัน และวันที่อากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลางสีเหลือง 17 วัน

ที่มา : Rocket Media Lab อ้างอิงข้อมูลสถิติจากเว็บไซต์ The World Air Quality Project

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...