Advertisement

SHARE

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติรับโอนข้าราชการทหารและข้าราชพลเรือนสามัญ บรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะรายจำนวน 2 ราย

วันที่ 15 ก.ย. 2563 มีคำสั่งสำนักพระราชวังที่ 182/2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติรับโอนข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพิเศษเฉพาะราย จำนวน 2 ราย คือ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11 และ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 14 มาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ 2560 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 15 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการบริหารข้าราชบริพารในพระองค์ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยการบริหารค่าราชบริพาร ในพระองค์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2563 ข้อ 29 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 2560 และข้อ 4 แห่งระเบียบส่วนราชการในพระองค์ ว่าด้วยรถราชการและค่าตอบแทนเมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ลงชื่อ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง

สำหรับ พลเอกอภิรัชต์ และ พันตำรวจเอกณรัชต์ เป็นเพื่อนเตรียมทหาร รุ่น 20 ที่จะเกษียณราชการ ในวันที่ 30 กันยายนนี้พร้อมกัน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...