Advertisement

SHARE

ผู้ว่าฯ กทม. ยังไม่ปลดล็อก สนามชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา สั่งปิดต่อจนถึง 31 ส.ค. 2563 ให้สอดคล้องกับการต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ออกไปอีก 1 เดือน

วันที่ 1 ส.ค. 2563 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13) ตามที่มีประกาศขยายพรก.ฉุกเฉิน ถึงวันที่ 31 ส.ค.63 เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขและป้องกันการระบาดระลอกใหม่ คกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงเห็นชอบให้ปิดสถานที่และให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

– ปิดสนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่

– ปิดสนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน

แต่หากพร้อมจะเปิดดำเนินการก็สามารถทำได้ แต่ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน อาทิ การคัดกรองไข้ การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ให้ผู้ร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอยามัยตลอดเวลา มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้ง

ที่สำคัญต้องแจ้งเขตพื้นที่เข้าไปตรวจแนะนำและเสนอผู้ว่าฯพิจารณาอนุญาตก่อน  ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 52 พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน1แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ความผิดตามมาตรา18 พรบ.กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งจะถูกสั่งปิดสถานที่

โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. 2563

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...