{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ผู้ว่าฯ โคราช ออกคำสั่ง ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ปิดสถานที่ – ยกเลิกจัดคอนเสิร์ต ‘บิ๊กเมาน์เท่น’ เหตุเสี่ยงแพร่โควิด-19 ฝ่าฝืนโทษจำคุก
 
วันที่ 13 ธ.ค. 2563 นายวิเชียร์ จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงนามในหนังสือคำสั่งทื่ 15981/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย
 
โดยระบุว่า ในการจัดคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ครั้งที่ 11 ในวันที่ 12 ธ.ค. ที่สนามกอล์ฟ ดิโอเชี่ยนเขาใหญ่ อ.ปากช่อง ตั้งแต่เวลา 20.00 – 23.00 น. ในทุกเวที พบว่ามีสถานการณ์น่าเป็นห่วง เนื่องจาก ไม่สามารถจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้ตามมาตรการที่กำหนด ทำให้พื้นที่แออัด ผู้เข้าร่วมชมจำนวนมากไม่ได้สวมหน้ากากตลอดเวลา มีการตะโกนร้องเพลงกันเป็นระยะๆ และผู้จัดคอนเสิร์ตไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามที่เสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รวมทั้งไม่มีผู้คุมงานที่สามารถตัดสินใจได้มาคุมงาน จึงเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดต่ออันตราย
 
โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 22 มาตรา 35(1) แห่งประราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 2 ข้อ 7(1) และข้อ 11 ของข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 24 มี.ค. 2563 ประกอบข้อ 2(6) ของข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 1 พ.ค. 2563
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติการประชุม เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. จึงให้ปิดสถานที่สนามกอล์ฟ ดิโอเชี่ยนเขาใหญ่ ที่ใช้ในการจัดคอนเสิร์ต ในวันที่ 13 ธ.ค. เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 14 ธ.ค. เวลา 14.00 น.
 
อย่างไรก็ตามในหนังสือคำสั่ง ยังระบุด้วยว่า เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิบช้าอาจก่อให้เกิดผลเสียหายร้ายแรงแก่สาธารณะหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 
ผู้ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...