{{-- --}}
Advertisement

SHARE

สพฐ. สั่งโรงเรียน 4,532 แห่งทั่วประเทศ ยังคงจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ซึ่งบางโรงเรียนที่มีขนาดเล็กต้องให้นักเรียนสลับกันมาเรียนที่โรงเรียนไปก่อน จนกว่าศบค.จะประกาศผ่อนปรน

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระบุว่า “ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน จากการแพร่ระบาเของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้สถานศึกษาต้องเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในหลายรูปแบบตามที่ได้รับการอนุมัติจาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ไปแล้วนั้น

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงไม่คลี่คลาย รัฐบาลยังคงมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและศบค. กำหนด การเปิดเรียนของสถานศึกษาจึงต้องดำเนินการภายใต้มาตการดังกล่าว ขณะนี้ปรากฏว่ามีสถานศึกษาบางแห่งได้ดำเนินการเปิดเรียนแบบ On-site 100% ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรการของศบค. และไม่เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง แจ้งให้สถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรการจนกว่าศบค. จะพิจารณาอนุมัติให้สถานศึกษาเปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ ทั้งนี้ สพฐ.ได้ดำเนินการขอผ่อนปรนการเปิดเรียน On-site จากทางศบค. และหากศบค.มีมติประการใด สพบ.จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...