Advertisement

SHARE

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งดการเรียนการสอน 19 – 20 ก.ย. และปิดประตู ตามที่ฝ่ายความความมั่นคงร้องขอ

วันที่ 17 ก.ย. 2563 มีเอกสารเผยแพร่ออกมา เรื่องงดการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ในวันที่ 19 – 20 ก.ย. 2563 ลงนามโดย รศ.ดร.มุนิทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนื้อหาระบุว่า “เรียนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ เนื่องจาก แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และคณะประชาชนปลดแอก จะจัดการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 ก.ย. 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ระหว่างวันที่ 19 – 20 ก.ย. 2563 และให้มหาวิทยาลัยปิดประตูทางเข้า – ออก ด้านสนามหลวง และด้านท่าพระจันทร์ โดยให้เข้า – ออกประตูด้านพระอาทิตย์เพียงประตูเดียว และจะต้องแสดงบัตรประจำตัว พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชน โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายความมั่นคง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น คณะนิติศาสตร์จึงงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติดต่อที่ท่าพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 ก.ย. 2563 และคณะนิติศาสตร์ มีความจำเป็นต้องปิดประตูทางเข้า – ออก ทุกจุดภายในอาคารนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จึงขอความร่วมมือคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ งดเว้นการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว”

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...