Advertisement

SHARE

ส.ว. ให้ความเห็นชอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ 4 คน แทนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะพ้นวาระ

(เจ้าหน้าที่ลงคะแนน ส.ว.เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ /ภาพวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ประชุมวุฒิสภา ลงมติลับให้ความเห็นชอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ โดยมีผู้ที่ผ่านความเห็นชอบ 4 คน ไม่ผ่านความเห็นชอบ 1 คน ได้แก่

1.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา ที่ประชุมเห็นชอบ 216 เสียง ไม่เห็นชอบ 3 เสียง

2.นายวิรุฬห์ แสงเทียน ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ที่ประชุมเห็นชอบ 216 เสียง ไม่เห็นชอบ 3 เสียง

3.นายจิรนิติ หะวานนท์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ที่ประชุมเห็นชอบ 217 เสียง ไม่เห็นชอบ 2 เสียง

4. นายนภดล เทพพิทักษ์ อดีตอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ที่มาจากสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมเห็นชอบ 203 เสียง ไม่เห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง

ขณะที่มีผู้ไม่ผ่านความเห็นชอบ คือ นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่ประชุมลงมติเห็นชอบ 52 เสียง ไม่เห็นชอบ 139 เสียง งดออกเสียง 28 เสียง โดยหลังจากนี้ ประธานวุฒิสภา จะนำรายชื่อผู้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ส.ว. ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งต่อไป ขณะที่คณะกรรมการสรรหาจะต้องดำเนินการสรรหาผู้จะมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่อีก 1 คน

 

ปัจจุบันตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มี 9 คน โดยมี 5 คนพ้นจากตำแหน่ง เพราะอยู่ครบวาระ ได้แก่

1.นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

2.นายชัช ชลวร

3.นายบุญส่ง กุลบุปผา

4.นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี

5.นายจรัญ ภักดีธนากุล

ซึ่งทั้งหมดนี้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ ปี 2551 จนถึงปัจจุบันปี 2563 รวมเวลา 12 ปี

ทั้งนี้ บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 คือ 9 ปี แต่ 5 คนที่อยู่เกินวาระตามคำสั่ง คสช. รวม 12 ปี จะพ้นจากตำแหน่ง เมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งใหม่ในสัดส่วนศาลฎีกา ศาลปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นเข้ารับหน้าที่

 

อ่านที่มาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 

FOLLOW US

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...