{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 1 มกราคม 2564 กรมอนามัย สั่งการให้ศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่ง ทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจเข้มมาตรการหลักในตลาดสด และได้ทำหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานคร (ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร) และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด) ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ และดูแลการประกอบกิจการตลาดและรถเร่จำหน่ายอาหารอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำพ่อค้าแม่ค้าสวมหน้ากาก 100 % และใช้อุปกรณ์หยิบอาหาร ไม่ใช้มือเปล่าสัมผัสอาหารทุกชนิด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ทำหนังสือถึงนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลงนามถึงปลัดกรุงเทพมหานคร (ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร) และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด) โดยขอความร่วมมือควบคุม กำกับ และดูแลการประกอบกิจการตลาดและรถเร่จำหน่ายอาหารอย่างเคร่งครัด เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการประสานงานระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และตามอำนาจหน้าที่มาตรา 17/3 ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. จัดกิจกรรม “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่โควิด 19 รับปีใหม่ 2564 “
  2. กำกับติดตาม และควบคุมดูแลให้ผู้ดำเนินกิจการตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อ 19 (4) และ 20 (3) และขอความร่วมมือให้ผู้ดำเนินกิจการตลาดจัดทำทะเบียนรถเร่จำหน่ายอาหารที่มาซื้อสินค้าภายในตลาด รวมทั้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนที่ถูกสุขลักษณะแก่ผู้ขายและผู้ซื้อของในตลาด
  3. กำกับ ติดตาม และควบคุมดูแลให้ผู้ดำเนินกิจการรถเร่จำหน่ายอาหารปฏิบัติเกี่ยวกับการปรุง ประกอบ สะสม และจำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ

ทั้งนี้ กรมอนามัยยังได้สั่งการให้ ศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่ง ลงพื้นที่ในตลาดสดเพื่อติดตามและให้คำแนะนำผู้ประกอบการพ่อค้า แม่ค้าและผู้ใช้บริการให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดการในตลาด เน้นย้ำผู้ประกอบการและผู้ขายของ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ สวมอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อนให้ได้ 100%

สำหรับอาหารปรุงสำเร็จจะต้องปกปิด ใช้อุปกรณ์หยิบจับ ไม่ใช้มือเปล่าจับอาหารทุกชนิด หากเจ็บป่วยให้หยุดปฏิบัติงานทันที มีจุดบริการล้างมือให้ผู้ใช้บริการ ทำความสะอาดและล้างแผงจำหน่ายทุกวัน ทำความสะอาดและล้างพื้นตลาด กำจัดขยะทุกวัน และทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม โดยเฉพาะจุดที่สัมผัสร่วมกันเป็นประจำทุก 2 ชั่วโมง สำหรับประชาชนที่ไปตลาดต้องการ์ดไม่ตก ทั้งในเรื่องการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 100 % ล้างมือให้มากขึ้น ไม่อยู่ในที่แออัด โดยที่สำคัญที่สุดคือการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ในส่วนผู้ที่มีประวัติเข้าพื้นที่เสี่ยง ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากพบข้อสงสัยให้ติดต่อที่สถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...