{{-- --}}
Advertisement

SHARE

จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการเผยแพร่เอกสารใบอนุญาตส่งออกหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 1.03 ล้านชิ้น เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 หลังกระทรวงพาณิชย์ประกาศใช้มาตรการห้ามส่งออก เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา

วันนี้(14 มี.ค. 2563) นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.2563 จนถึงปัจจุบัน ห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย ภายใต้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ กกร.

ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือ หน้ากากอนามัยที่ประเทศไทยไม่ใช้, สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ของต่างประเทศ, โรงงานที่ผลิตได้รับบีโอไอให้ผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้น และรวมถึงหน้ากากเฉพาะที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ถึงจะอนุญาต ให้ส่งออกได้

โดยในการพิจารณามีคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ที่กกร.แต่งตั้งขึ้น ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม, ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, และผู้แทนจากกรมการค้าภายใน ร่วมกันพิจารณาตามหลักเกณฑ์

ซึ่งในการพิจารณาอนุญาตส่งออกแต่ละครั้งผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะพิจารณาชนิด และคุณภาพของหน้ากากอนามัย หากปรากฏว่าเป็นสเป็กดังกล่าวข้างต้นจึงจะอนุญาตให้ส่งออกได้ แต่หน้ากากอนามัยแบบที่ไทยต้องใช้ ไม่มีการอนุญาตให้ส่งออก

ดังนั้น ตามที่มีการเผยแพร่ภาพใบอนุญาตให้ส่งออกหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ในสื่อโซเชียลมีเดียนั้น เป็นไปตามเงื่อนไขการส่งออกที่กำหนด ซึ่งการที่จะระงับการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าว ไม่มีเหตุผลที่จะนำมาอ้างต่อผู้ขอส่งออก และอาจจะต้องรับผิดจากความเสียหาย ที่เกิดขึ้น การส่งออกตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ขอยืนยันว่าไม่อนุญาตให้ส่งออกหน้ากากอนามัยที่ใช้ในประเทศอย่างแน่นอน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...