{{-- --}}
Advertisement

SHARE

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังกลายเป็นวิกฤติโลก เนื่องด้วยมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น หลายจังหวัดจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคกันอย่างเข้มข้น เช่น การปิดสถานที่ต่างๆ
วันที่ 24 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดประชาคมชุมชนเกาะล้านขึ้น ที่บริเวณวัดใหม่สำราญ หรือวัดเกาะล้าน โดยมีชาวบ้าน ผู้ประกอบการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทั่วประเทศ
จากการร่วมหารือที่ประชุมได้ให้ยกมือออกเสียงแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อประเด็นการปิดเกาะล้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยหากเลือกปิดเกาะจะกำหนดจุดคัดกรองบนเกาะ 2 จุด คือ บริเวณท่าหน้าบ้าน และหาดตาแหวน รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดบนเกาะอย่างใกล้ชิด
ผลการออกเสียงพบว่าชาวบ้านเกาะล้านส่วนใหญ่มีมติเห็นด้วยให้มีการปิดเกาะจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายลง ถึงแม้จะต้องได้รับผลกระทบแต่จำเป็นต้องร่วมมือกันผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้
หลังจากนี้จะรายงานไปให้ทางเมืองพัทยารับทราบ ก่อนเสนอต่อไปยังคณะกรรมการจังหวัดชลบุรีพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งเพื่อสรุปผลการดำเนินการที่ชัดเจนและประกาศให้สาธารณชนทราบต่อไป
.
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ตั้งกรรมการเป็นทีมอาสา COVID-19 ชุมชนเกาะล้าน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในเขตบ้านเกาะล้าน ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้าน และหามาตรการในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ดูแลพื้นที่เกาะล้านให้อยู่ในภาวะปลอดภัยสูงสุดด้วย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...