{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 21 พ.ค. นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การดำเนินการมาตรการเยียวยา 5,000 บาทถึ งวันที่ 20 พ.ค. สำเร็จเรียบร้อยแล้วร้อยละ 99 ส่วนที่ยังคงเหลืออีกเพียงร้อยละ 1 คือส่วนที่ยังตกค้างเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28.8 ล้านราย คัดกรองผู้ลงทะเบียนซ้ำ 4.8 ล้านราย และลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านราย แล้วเหลือ 22.3 ล้านราย
 
จาก 22.3 ล้านราย มีผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านราย (ไม่ได้สิทธิ 7 ล้านราย อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ 2.4 แสนราย)
 
กลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านราย โอนเงินเยียวยาแล้ว 14.2 ล้านราย ส่วนที่เหลือจะโอนเงินเยียวยาได้ครบถ้วนทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ (วันที่ 21 พ.ค. จำนวน 2.3 แสนราย และวันที่ 22 พ.ค.จำนวน 4.4 แสนราย)
 
สำหรับกลุ่มไม่ได้รับสิทธิ 7 ล้านราย จำแนกได้เป็นผู้ไม่ขอทบทวนสิทธิ 4.8 ล้านราย ผู้ไม่ผ่านการขอทบทวนสิทธิ 1 ล้านราย ผู้ยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการขอทบทวนสิทธิ 9 แสนราย และกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติม แต่ไม่ได้เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนดประมาณ 3 แสนราย
 
ส่วนกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ 2.4 แสนราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของจำนวนผู้ที่เข้าสู่การคัดกรองตามหลักเกณฑ์ ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
 
กลุ่มที่ 1 ผู้ขอทบทวนสิทธิ 8 หมื่นราย จะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิเพื่อนัดหมายยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
 
กลุ่มที่ 2 ประมาณ 1 แสนราย เป็นผู้ขอทบทวนสิทธิซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิแล้ว แต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้
 
กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิได้พยายามติดต่อไปหาแล้วหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้จำนวน 6 หมื่นราย
 
ผู้ขอทบทวนสิทธิในกลุ่มที่ 2 และ 3 กระทรวงการคลังจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง และให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุดเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพ โดยนำบัตรประชาชนตัวจริง ไปแสดงพร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่ 29 พ.ค.

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...