Advertisement

SHARE

นิสิตข้ามเพศปลื้ม จุฬาฯ อนุญาตให้สวมเครื่องแบบตามเพศเกิดหรือเพศที่แสดงออกได้เป็นครั้งแรก

จิรภัทร ตรงจิตต์รักษา นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุญาตให้ Workpoint News นำเสนอเรื่องราวที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติ หรือชุดสุภาพสำหรับนิสิตหญิง ตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาและสอบไล่ระดับได้ ลงนามโดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ขอขอบพระคุณคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ช่วยเหลือหนูกับเพื่อนๆให้สามารถแต่งกายได้ตามเพศสภาพ และเป็นกระบอกเสียงหลักที่ช่วยสนับสนุนความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม” ข้อความของจิรภัทร

ขณะที่ ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการแต่งกายของนิสิต พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ลงนามโดยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน ในข้อ 4 การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ เครื่องแบบงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธี หรือเครื่องแบบงานพิธีการให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิต ระบุว่า นิสิตอาจแต่งเครื่องแบบตามวรรคหนึ่งตามเพศเกิดหรือเพศที่แสดงออกก็ได้

ขอบคุณที่มา: Ince Jirapat

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...