{{-- --}}
Advertisement

SHARE

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอหยุดการให้บริการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยชั่วคราวทั้งหมด 7 แห่งทันที จนกว่าจะมีการแจ้งกำหนดการเปิดอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศหยุดการให้บริการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อตอบรับ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  โดยระบุว่า

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังคงมีแนวโน้ม แพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลและหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และขอความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดงักล่าว จึงขอสนับสนุนโดยให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของภาครัฐ

ดังนั้น บริษัท ฯ จึงขอหยุดการให้บริการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ที่กลุ่มบริษัทในเครือดุสิตเป็นเจ้าของเป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่บัดนี้ โดยกำหนดเปิดทางการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม 7 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา และโรงแรมดุสิตธานีภูเก็ต ซึ่งหยุดให้

การบริการทันที ตามคำสั่งของจังหวัด ส่วนอีก 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ และโรงแรมดุสิต สวีท ราชดำริกรุงเทพ ให้หยุดการรับจอง ยุติการรับลูกค้าใหม่ทันที และให้พนักงานดูแลพนักงานและดูแลสุขภาพอนามัยของลูกค้าอย่างเคร่งครัด จนกว่าลูกค้าคนสุดท้ายจะสิ้นสุดการเข้าพัก

 

ทั้งนี้ ทางดุสิตธานี ยืนยันว่า มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการ ‘ระยะสั้น’ เพื่อให้บริษัทสามารถประคอง ‘ธุรกิจในระยะยาว’ ให้ดำเนินต่อไปได้ โดยโรงแรมทุกแห่งยังสามารถให้บริการส่งอาหาร Food Delivery ได้ตามปกติ

และเนื่องจากมาตรการดังกล่าวย่อมทำให้ธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบ ทางดุสิตธานีจึงได้เตรียมแผนการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อรายได้และความสามารถในการทำกำไร โดยปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ได้มากที่สุด หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ตลอดจนลดชั่วโมงการทำงานของพนักงานที่สำนักงานส่วนกลาง โดยให้ทำงานจากที่บ้าน

 

ในด้านสภาพคล่องทางการเงิน ณ สิ้นปี 2562 บริษัท ฯ และกลุ่มบริษัท มีเงินสดและเงินลงทุนระยะส้ัน มากกว่า 3 พันล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อ ซึ่งยังมิได้เบิกใช้มากกว่า 1.2 พันล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมผ่านสถาบันการเงินในรูปแบบของเงินกู้โครงการที่บริษัท ฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว อันเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยการลดยอดเงินกู้ระยะสั้นเมื่อได้เบิกถอน เงินกู้โครงการดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังคงดำเนินการตามแผนการปรับปรุงคุณภาพพอร์ตทรัพย์สินที่มี อยู่ (Asset portfolio rationalization) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับใน สถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและระยะยาวได้ ในด้านการลงทุน บริษัท ฯ อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการลงทุนในปี 2563 และปรับลดระดับ เป้าหมายการขยายกิจการ เพื่อสำรองเงินไว้ในการดำรงสภาพคล่องของกิจการ โดยตระหนักถึงผลประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ฯ เป็นสำคัญ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...