Advertisement

SHARE

วันที่ 19 ก.ค. คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง เปิดเผยวงเงินอุดหนุนพรรคการเมือง ประจำปี 2562 รวม 77 พรรคการเมือง วงเงินทั้งสิ้น 112,413,603.74 บาท

โดย 10 อันดับแรกได้แก่

1. พรรคประชาธิปัตย์ 16,838,239.43 บาท
2.พรรคพลังประชารัฐ 12,748,840.16 บาท
3.พรรคเพื่อไทย 12,654,136.50 บาท
4.พรรคอนาคตใหม่ 12,427,577.21 บาท
5. พรรคไทรักธรรม 11,095,853.90 บาท
6. พรรคภูมิใจไทย 7,112,093.62 บาท
7.พรรคเสรีรวมไทย 4,831,645.50 บาท
8.พรรคพลังปวงชนไทย 3,290,439.67 บาท
9.พรรครวมพลังประชาชาติไทย 2,439,420.88 บาท
10.พรรคประชาธิปไตยใหม่ 2,223,653.15 บาท

ส่วนพรรคการเมืองใหญ่อื่นๆ
– พรรคชาติไทยพัฒนา 2,048,763.34 บาท
– พรรคพลังท้องถิ่นไท 1,810,693.58 บาท
– พรรคเพื่อชาติ 1,543,261.97 บาท
– พรรคประชาชาติ 1,192,205.24 บาท
– พรรคชาติพัฒนา 1,191,977.38 บาท
– พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1,043,008.26 บาท

สำหรับหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมือง พระราชประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 83 กำหนดไว้ 4 ส่วน คือ
1. ตามที่ผู้เสียภาษีเงินได้แสดงความจำนงให้พรรคกการเมือง

2. วงเงินนอกจาก (1) ร้อยละ 40 ให้จัดสรรตามเงินค่าบำรุงที่แต่ละพรรคได้รับ โดยให้นำจำนวนเงินที่ทุกพรรคได้รับจากรวมกันในปีที่ผ่านมา มาคิดเป็นสัดส่วนแล้วแต่ละพรรคได้รับตามสัดส่วนนั้น (แต่ต้องไม่เกินเงินค่าบำรุงที่พรรคได้รับจากสมาชิกปีที่ผ่านมา)

3. วงเงินนอกจาก (1) ร้อยละ 40 ให้จัดสรรตามคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งทั่วไป โดยนำคะแนนเสียงที่ทุกพรรคการเมืองได้รับมาคำนวณสัดส่วนคะแนนที่พรรคได้ โดยให้ใช้กับปีที่ถัดจากการเลือกตั้งทั่วไป ปีอื่นๆ ให้จัดสรรตามอัตราส่วนเงินบริจาคภาษีเงินได้บุคคลประจำปี


4. วงเงินนอกจาก (1) ร้อยละ 20 ให้จัดสรรตามจำนวนสาขาพรรคการเมือง

ส่วนเงินที่นำมาจัดสรรให้พรรคการเมืองจะมาจาก เงินที่ได้รับจากกรมสรรพากร, เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 70, ค่าธรรมเนียมสมัครรับเลือกตั้ง, เงินที่เรียกคืนจากผู้ต้องรับผิดจัดเลือกตั้งใหม่ด้วยเหตุทุจริต, ดอกผลของกองทุน

เปิดวงเงินอุดหนุนพรรคการเมือง ประจำปี 2562หลังจากที่ทุกท่านรับรู้รับทราบ 4…

Posted by กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง on Friday, 19 July 2019

 

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...