{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 11 ธ.ค. หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ จากการกู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคเป็นเงิน 191.2 ล้านบาท ฝ่าฝืน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 72
.
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่ต่อไป แบ่งเป็นส่วนของการกู้เงินและการยุบพรรค

การกู้เงิน – หากศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาว่าพรรคการเมืองกู้เงินไม่ได้ เงิน 191.2 ล้านบาทของนายธนาธร จะกลายเป็นเงินบริจาคให้กับพรรค ซึ่งมาตรา 66 พ.ร.ป.พรรคการเมือง ห้ามบริจาคเกินสิบล้านบาทต่อปี
.
นายธนาธร ผู้บริจาคเงินเกินสิบล้านบาทต่อปี จะมีโทษต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี ( พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 124)
.
พรรคอนาคตใหม่ ผู้รับบริจาค เกิน 10 ล้านบาทต่อปี (มาตรา 125)
– ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท
– ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนด 5 ปี
– ให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่กําหนดไว้ตามมาตรา 66 (เท่ากับส่วนที่เกินสิบล้าน คือ 181.2 ล้านบาท) ตกเป็นของกองทุนพรรคการเมือง

 

(รายชื่อกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่)

หากกรรมการบริหารพรรคถูกสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง กรรมการบริหารพรรคที่เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ 10 คน จะพ้นจากตำแหน่งด้วย และผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อลำดับถัดไป 10 คนจะเลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส. แทน รายชื่อทั้งหมดประกอบด้วย
.
1. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
2. นายปิยบุตร แสงกนกกุล (ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2)
3. น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ (ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5)
4. นายชำนาญ จันทร์เรือง (ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13)
5.พล.ท.พงศกร รอดชมภู (ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6)
6.นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
7.นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
8.นายไกลก้อง ไวทยการ (ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 20)
9. น.ส.พรรณิการ์ วานิช (ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7)
10.นายสุรชัย ศรีสารคาม (ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 12)
11.น.ส. เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ (ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 17)
12.นายชัน ภักดีศรี (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
13.นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ (ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 18)
14.นายสุนทร บุญยอด (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
15. น.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ (ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 18)

ส่วนกรณีที่ กกต. เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ ตาม พ.ร.ป.พรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบ มาตรา 93 หากศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค กรรมการบริหารพรรคจะถูกเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ (กรณีล่าสุดคือ พรรคไทยรักษาชาติ 10 ปี)
.
ทั้งนี้ กรรมการบริหารพรรคที่ถูกเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งไม่สามารถจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่ หรือจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้ภายในกำหนดสิบปี (มาตรา 94)
.
สำหรับสมาชิกพรรค รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (10) กำหนดกรณีพรรคการเมืองถูกยุบ ส.ส.จะต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายใน 60 วัน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...