{{-- --}}
Advertisement

SHARE

กรณีคดีที่นายณฐพร โตประยูร ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าพรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ มีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์-ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยขอให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองและยุบพรรค
.
วันที่ 22 ธ.ค. รายงานจากพรรคอนาคตใหม่ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญ มีหนังสือลงวันที่ 19 ธ.ค. ลงนามโดยนายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อแจ้งผลการพิจารณาตามที่ พรรคอนาคตใหม่ ได้ยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนพยานและคำร้องขอยื่นบัญชีระบุพยาน ลงวันที่ 22 พ.ย. 2562


หนังสือแจ้งฉบับวันที่ 19 ธ.ค. ระบุว่า ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้โดยไม่จำเป็นต้องไต่สวน ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง จึงไม่รับคำร้องขอของพรรคอนาคตใหม่ทั้ง 2 ฉบับ
.
ทั้งนี้ ขั้นตอนหลังจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดวันอ่านคำวินิจฉัยคดีดังกล่าวต่อไป


สำหรับคดีนี้ แกนนำพรรคอนาคตใหม่ มักจะเรียกว่า คดี “อิลลูมินาติ” เนื่องจากในคำร้องของนายณฐพร นอกจากระบุถึงพฤติกรรมของแกนนำแล้ว ยังระบุว่า สัญลักษณ์ของพรรคอนาคตใหม่ ที่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว มีความเหมือนกับสมาคมอิลลูมินาติ ในช่วงปี 1776 ที่ผู้ก่อตั้งไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมทั้งการปกครองและศาสนา เพื่อก้าวเข้าสู่การปกครองแบบใหม่ (New World Order) และสมาคมนี้อยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองระบอบกษัตริย์ของหลายประเทศในยุโรป การที่พรรคใช้สัญลักษณ์แบบนี้แสดงให้เห็นเจตนาที่ซ่อนเร้นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพรรค
.
นายณฐพร ผู้ร้องระบุว่า “เป็นพรรคการเมือง ที่เป็นอันตรายต่อระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...