Advertisement

SHARE

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงนามในประกาศจังหวัด ห้ามเลือกปฏิบัติทางเพศ โดยวางข้อบังคับด้านความเท่าเทียมทางเพศภายในจังหวัด 6 ข้อด้วยกัน

ประกาศจังหวัดจันทบุรีขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศ (ภาพจากเฟซบุ๊ก Nada Chaiyajit )

1.ให้บุคคลากรแต่งกายได้ตามอัตลักษณ์ทางเพศสภาพและเพศภาวะของบุคคลนั้น
2.พื้นที่ต่าง ๆ ต้องจัดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับจำนวนบุคคล ข้อจำกัดบุคคล และอัตลักษณ์ทางเพศสภาพหรือเพศภาวะของบุคคล
3.ห้ามมิให้ใช้เพศกำเนิด เพศสภาพหรือเพศภาวะเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าทำงาน
4.ไม่ให้ใช้ถ้อยคำตีตรา เสียดสี หรือลดทอนคุณค่าของบุคคลทุกเพศในเอกสารต่าง ๆ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาที่เหมาะสม
5.ส่งเสริมให้สรรหาบุคคลทั้งเพศชาย เพศหญิง หรือเพศหลากหลายเข้าเป็นคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานทุกระดับ
6.จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกับและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน

นาดา ไชยจิต นักสิทธิมนุษยชนผู้รณรงค์ด้านความหลากหลายทางเพศเปิดเผยว่าประกาศดังกล่าวมาจากการผลักดันของคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศที่ร่วมผลักดันแนวปฏิบัติมาเป็นเวลากว่า 2 ปี

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 แต่ประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการประกาศแนวทางปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้จริงฉบับแรกในประวัติศาสตร์ไทย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...